Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Spraw Cudzoziemców

Kierownik oddziału:
Marek Kaleta 
Godziny przyjmowania:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - 8.00 - 16.00
środa - 8.00 - 18.00

nr telefonów:

legalizacja pobytu i zatrudnienia 71 340 60 82
odbiór karty pobytu   71 340 63 99
odbiór zaproszenia 71 340 61 87
sprawy obywatelstwa polskiego   71  340 66 09
kierownik oddziału
spraw cudzoziemców         
71 340 65 87

                

 

 

 

 

Zadania oddziału :

  1. Wydawanie albo przedłużanie wizy pobytowej lub decyzji o odmowie jej wydania lub przedłużenia.
  2. Prowadzenie postepowań w sprawie udzielenia, odmowy udzielenia lub cofnięcia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, na osiedlenie się, na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich.
  3. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie wydalenia.
  4. Sprawowanie kontroli legalnosci pobytu cudzoziemców na terytorium RP, w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań w sprawach cudzoziemców.
  5. Rozpatrywanie odwołań od decyzji komendanta wojewódzkiego Policji, komendanta oddziału Straży Granicznej, zobowiązujących cudzoziemca do opuszczenia terytorium państwa.
  6. Prowadzenie rejestrów spraw z zakresu:wiz,wydawania zezwoleń dotyczących zamieszkania na czas oznaczony,osiedlenia się,pobytu rezydenta Wspólnot Europejskich oraz wydaleń.
liczba wejść: 32969