Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Spraw Cudzoziemców

Kierownik oddziału:
Marek Kaleta 
Godziny przyjmowania:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - 8.00 - 16.00
środa - 8.00 - 18.00

nr telefonów:

legalizacja pobytu i zatrudnienia 71 340 60 82
odbiór karty pobytu   71 340 63 99
odbiór zaproszenia 71 340 61 87
sprawy obywatelstwa polskiego   71  340 66 09
kierownik oddziału
spraw cudzoziemców         
71 340 65 87

Zadania oddziału :

 1. wydawanie albo przedłużanie wiz Schengen lub wiz krajowych lub decyzji o odmowie jej wydania lub przedłużenia;
 2. przedłużenie albo odmowa przedłużenia okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego;
 3. prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia, odmowy udzielenia lub cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy, na pobyt stały, na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 4. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie wydania polskiego dokumentupodróży dla cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, karty pobytu;
 5. sprawowanie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań w sprawach cudzoziemców;
 6. składanie do właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej wniosków o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu;
 7. prowadzenie rejestrów spraw z zakresu:
 •  wiz,
 •  wydawania zezwoleń dotyczących:
 •  zezwoleń na pobyt czasowy,
 •  zezwoleń na pobyt stały,
 •  zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 •  wydawania i wymiany polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca,
 •  wydawania tymczasowych polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca,
 •  wydania i wymiany polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca;
 1. ustalanie, po zasięgnięciu opinii marszałka województwa oraz Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia kryteriów wydawania zezwoleń na pracę;
 2. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach związanych z wydawaniem zezwoleń, odmową wydania zezwolenia na pracę cudzoziemców oraz ich podłużeniem i uchyleniem,
 3. prowadzenie rejestrów wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemcom;
 4. przekazywanie, na podstawie obowiązujących przepisów, właściwym organom informacji o wydanych zezwoleniach na wykonywanie pracy przez cudzoziemców;
 5. realizacja zadań związanych ze sprawozdawczością, wynikających z programu badań statystycznych w zakresie sporządzania sprawozdania o wydawanych zezwoleniach na pracę cudzoziemców w RP – MPiPS-04.
liczba wejść: 43750