Aktualnie znajdujesz się na: Strona główna / Urząd / Wydziały / Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców / Oddział Spraw Cudzoziemców

Oddział Spraw Cudzoziemców

Kierownik oddziału:
Marek Kaleta 
tel.: 71 340 65 87

Godziny przyjmowania:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - 8.00 - 16.00
środa - 8.00 - 18.00

nr telefonów:

zezwolenia na pracę          71-340-69-23, 71-340-69-37
odbiór karty pobytu       71 340 60 98, 71 340 63 99
odbiór zaproszenia         71-340-69-53     
legalizacja pobytu         71-340-66-55,71 340 67 02

 

Zadania oddziału :

  1. Wydawanie albo przedłużanie wizy pobytowej lub decyzji o odmowie jej wydania lub przedłużenia.
  2. Prowadzenie postepowań w sprawie udzielenia, odmowy udzielenia lub cofnięcia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, na osiedlenie się, na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich.
  3. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie wydalenia.
  4. Sprawowanie kontroli legalnosci pobytu cudzoziemców na terytorium RP, w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań w sprawach cudzoziemców.
  5. Rozpatrywanie odwołań od decyzji komendanta wojewódzkiego Policji, komendanta oddziału Straży Granicznej, zobowiązujących cudzoziemca do opuszczenia terytorium państwa.
  6. Prowadzenie rejestrów spraw z zakresu:wiz,wydawania zezwoleń dotyczących zamieszkania na czas oznaczony,osiedlenia się,pobytu rezydenta Wspólnot Europejskich oraz wydaleń.
liczba wejść: 25288