Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Zdrowia Publicznego

Kierownik Oddziału:
Agnieszka Błażejewicz
    tel.: 71 340 69 85

Zadania Oddziału:

 1. Prowadzenie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
 2. Przeprowadzanie kontroli podmiotów leczniczychna podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz innych kontroli zleconych przez Wojewodę.
 3. Koordynacja i nadzór nad realizacją Narodowego Programu Zdrowia.
 4. Realizacja polityki państwa wynikająca z Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2012-2016.
 5. Sprawowanie nadzoru nad odbywaniem stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów.
 6. Nadzór i koordynacja polityki zdrowotnej w regionie, z uwzględnieniem ochrony zdrowia matki i dziecka.
 7. Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą, z uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem.
 8. Nadzór nad funkcjonowaniem szkół rodzenia uczestniczacych w Wojewódzkim Programie „Jak urodzić zdrowe dziecko“ oraz przyznawanie certyfikatu „Wyróżniająca się Szkoła Rodzenia na Dolnym Śląsku”.
 9. Monitorowanie i współdziałanie w realizacji celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 i innych programów zdrowotnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
 10. Powoływanie oraz koordynacja działań konsultantów wojewódzkich oraz naczelnego lekarza uzdrowiska.
 11. Prowadzenie spraw związanych z powoływaniem przedstawicieli Wojewody Dolnośląskiego do Rad Społecznych funkcjonujących w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorstwami oraz w podmiotach, dla których podmiotem tworzącym jest uczelnia medyczna.
 12. Monitorowanie sytuacji w ochronie zdrowia, w tym: przebiegu restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 13. Współpraca z Wydziałem Nadzoru i Kontroli w zakresie opiniowania podejmowanych przez rady gmin uchwał, dotyczących działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
 14. Nadawanie, przedłużenie i cofanie statusu centrum integracji społecznej oraz prowadzenie rejestru Centrów Integracji Społecznej.
 15. Prowadzenie rejestru Klubów Integracji Społecznej.
 16. Opracowywanie i aktualizowanie wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii zachorowań na choroby zakaźne na terenie województwa.
 17. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi i innymi podmiotami w zakresie ochrony zdrowia.

 

liczba wejść: 11171