Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Zdrowia Publicznego

Kierownik Oddziału

Agnieszka Błażejewicz

tel. 71/340-69-85

 

Zadania Oddziału:

  1. prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą i rejestru jednostek systemu ratownictwa medycznego, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych o odmowie dokonania wpisu, udzielanie informacji dotyczących rejestrów;
  2. prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem i wydawaniem zaświadczeń o wpisie do rejestru, wpisie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
  3. dokonywanie kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U z 2015r. poz. 618) i przepisami wydanymi na jej podstawie lub zlecanie przeprowadzania kontroli konsultantom wojewódzkim oraz jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez organ prowadzący rejestr;
  4. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w związku  z czasowym zaprzestaniem działalności leczniczej ( stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne), w zakresie niektórych jednostek lub komórek organizacyjnych będących w strukturach podmiotów wykonujących działalność leczniczą funkcjonujących na ternie województwa dolnośląskiego;
  5. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych o nałożeniu na kierownika podmiotu leczniczego kary pieniężnej, w przypadku czasowego zaprzestania działalności jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego bez zachowania trybu określonego ustawą o działalności leczniczej;
  6. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem przedstawicieli wojewody do rad społecznych działających w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami oraz w podmiotach, dla których podmiotem tworzącym jest uczelnia medyczna;
  7. monitorowanie sytuacji zdrowotnej na obszarze województwa dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem danych o procesie restrukturyzacji, spory zbiorowe, formy protestu pracowniczego i inne zagrożenia w ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych ( zajęcia komornicze, wyczerpanie limitów kontraktowych itp.);
  8. wykonywanie zadań Wojewody w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności:

a) oceny realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

b) przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, do dnia 15 lutego każdego roku, rocznych informacji o realizowanych w ubiegłym roku programach polityki zdrowotnej oraz o programach polityki zdrowotnej planowanych na ten rok;

      9. prowadzenie spraw związanych z powoływanie o odwoływaniem przez Wojewodę  konsultantów wojewódzkich w poszczególnych dziedzinach medycyny, farmacji, pielęgniarstwa i innych mających zastosowanie w ochronie zdrowia, przekazywanie do Ministra Zdrowia oświadczeń kandydatów na konsultantów albo konsultantów zawierających informacje określone w art. 8 c ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia, koordynacja ich działań oraz obsługa administracyjna;

    10. sporządzanie wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii na okres 3 lat, z możliwością jego aktualizacji oraz przygotowywanie projektów rozporządzeń ogłaszających lub odwołujących stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii  na obszarze województwa lub jego części;

    11. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawie powoływanie osób do pracy przy zwalczaniu epidemii;

    12. podejmowanie działań związanych z realizacją Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV poprzez wdrażanie na terenie województwa polityki rządu w zakresie zwalczania AIDS i zapobiegania Zakażeniom HIV;

     13. opiniowanie programów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, podejmowanych uchwałą przez jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

     14. nadzór merytoryczny i przeprowadzanie kontroli w zakresie sprawowania przez podmioty prowadzące działalność leczniczą w obszarze opieki nad matką i dzieckiem;

     15.  realizacja wojewódzkiego programu „Jak urodzić zdrowe dziecko”;

     16. nadzór merytoryczny i przeprowadzanie kontroli podmiotów realizujących działania  z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej w środowisku nauczania;

     17. sprawowanie nadzoru nad obywaniem stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów oraz w zakresie spełniania przez podmioty prowadzące staż wymagań oraz warunków, jakim powinny odpowiadać zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne praktyki lekarskie i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, w których odbywane są staże podyplomowe;

     18. współpraca z Naczelnymi Lekarzami Uzdrowiska, koordynacja ich działań oraz obsługa administracyjna;

     19. monitorowanie i współdziałanie w realizacji celów operacyjnych Narodowego programu Zdrowia 2007-2015 oraz przekazywanie do NIZP-PZH rocznych sprawozdań;

      20. rozpatrywanie skarg i wniosków, a także udzielanie odpowiedzi na pytania obywateli  i instytucji oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, wnioski i skargi oraz interwencje posłów i senatorów w zakresie właściwości Oddziału;

      21. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych o nadaniu, przedłużeniu lub utracie statusu centrum integracji społecznej;

      22. prowadzenie rejestru centrum integracji społecznej oraz sporządzanie sprawozdawczości;

      23. uczestniczenie w sporządzaniu i ustalaniu priorytetów Regionalnej Mapy Potrzeb Zdrowotnych, tworzeniu Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych, a także zapewnienie obsługi organizacyjnej i merytorycznej Rady;

      24. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem w formie decyzji administracyjnych opinii o celowości utworzenia na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza w rodzaju świadczenia szpitalne lub o celowości realizacji przez ten podmiot inwestycji o wartości przekraczającej 3 miliony zł w okresie 2 lat;

      25. . prowadzenie spraw związanych z wydawaniem w formie decyzji administracyjnych opinii o celowości utworzenia na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza w zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, lub o celowości realizacji przez  ten podmiot inwestycji o wartości przekraczającej 2 miliony zł w okresie 2 lat;

     26. współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom województwa dolnośląskiego;

     27. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, inspekcją sanitarną, samorządem lekarskim, farmaceutycznym, pielęgniarek i położnych, wyższymi uczelniami publicznymi i niepublicznymi, instytucjami naukowymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie właściwości Oddziału.

 

 

liczba wejść: 11700