Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Dochodów i Desygnacji

ODDZIAŁ DOCHODÓW I DESYGNACJI

 

Kierownik Oddziału
Beata Krakowska
tel.: 71 340 62 30

Zadania Oddziału:

1) Realizacja zadań powierzonych Wojewodzie Dolnośląskiemu na mocy porozumienia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie określenia zakresu i warunków realizacji przez Wojewodę Dolnośląskiego zadań w zakresie desygnacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w tym w szczególności:

 • przeprowadzanie kontroli planowych, służących potwierdzeniu spełniania kryteriów desygnacji przez Instytucję Zarządzającą RPO WD 2014-2020 lub Instytucję Pośredniczącą RPO WD 2014-2020, określonych w Rocznym Planie Kontroli, sporządzanym przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego;
 • przeprowadzanie kontroli doraźnych w Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014-2020 lub Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014-2020, po otrzymaniu informacji o podjęciu przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego decyzji o jej przeprowadzaniu i w zakresie w niej określonym;
 • współpraca z instytucjami systemu zarządzania i kontroli RPO WD 2014-2020 w zakresie powierzonych zadań;
 • analizowanie informacji na temat funkcjonowania systemu zarządzania i  kontroli w ramach RPO WD 2014-2020 oraz pozyskiwanie dodatkowych informacji i dokumentów w tym zakresie;
 • udział w charakterze obserwatora w pracach komisji oceny projektów w ramach RPO WD 2014-2020;
 • obsługa prac przedstawiciela Wojewody Dolnośląskiego w posiedzeniach Komitetu Monitorującego RPO WD 2014 – 2020.

2) Realizacja zadań związanych z pełnieniem przez Wojewodę funkcji Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, wynikającej z dokumentów regulujących zasady wdrażania Programu, w tym w szczególności:

 • obsługa spraw dotyczących scertyfikowanych wydatków oraz kwot podlegających procedurze odzyskiwania w ramach RPO WD 2007-2013;
 • analizowanie i wykorzystywanie informacji o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do KE;
 • przeprowadzanie kontroli, w trybie i na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013;
 • analizowanie wyników kontroli i audytów dotyczących RPO WD, w tym przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Audytową, NIK i inne uprawnione podmioty, w szczególności w zakresie wykrytych nieprawidłowości oraz podjętych działań naprawczych;
 • analizowanie informacji na temat funkcjonowania systemu zarządzania i  kontroli w ramach RPO oraz pozyskiwanie dodatkowych informacji i dokumentów w tym zakresie;
 • współpraca z instytucjami systemu zarządzania i kontroli RPO WD w zakresie zadań związanych z pełnieniem przez Wojewodę funkcji Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji;
 • wykonywanie innych zadań określonych w  Porozumieniu w sprawie powierzenia Wojewodzie Dolnośląskiemu funkcji Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, dokumentach programowych, dokumentach krajowych i Instrukcjach Wykonawczych.

3) Realizacja zadań w zakresie udzielania przez Wojewodę Dolnośląskiego ulg w spłacie niepodatkowych należności publicznoprawnych, stanowiących dochód budżetu państwa, z wyjątkiem należności Skarbu Państwa wynikających z grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego, w tym w szczególności:

 • obsługa wniosków o udzielenie ulg w spłacie niepodatkowych należności Skarbu Państwa, w tym prowadzenie postępowań wyjaśniających w celu zebrania materiału dowodowego, stanowiącego podstawę wydania decyzji w przedmiocie udzielania ulgi w spłacie zobowiązań publicznoprawnych;
 • prowadzenie z upoważnienia Wojewody mediacji w ramach toczących się postępowań administracyjnych o udzielenie ulg, w celu polubownego załatwienia toczących się spraw;
 • obsługa merytoryczna prac zespołu doradczego Wojewody Dolnośląskiego, właściwego do przygotowania projektów rozstrzygnięć w sprawach udzielania ulg;
 • przygotowanie projektu decyzji w przedmiocie udzielenia/odmowy udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań publicznoprawnych;
 • badanie dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej w przypadku wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis lub pomoc publiczną, a w przypadku jej udzielenia wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy i realizacja obowiązków sprawozdawczych w zakresie jednostkowych spraw;
 • obsługa odwołań od decyzji Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie udzielenia/odmowy udzielenia ulgi w spłacie niepodatkowych zobowiązań publicznoprawnych oraz współpraca z organem II instancji w przedmiotowym zakresie.

4) Realizacja zadań w zakresie udzielania przez Wojewodę Dolnośląskiego/Dyrektora Generalnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, w tym w szczególności:

 • obsługa wniosków o udzielenie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, w tym prowadzenie postępowań wyjaśniających w celu zebrania materiału dowodowego, niezbędnego do załatwienia sprawy;
 • przygotowanie m. in. projektu umowy o udzieleniu ulgi w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych;
 • przygotowanie projektu jednostronnego oświadczenia woli o odmowie udzielenia ulgi.

5) Prowadzenie spraw związanych z obsługą dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa, dotyczącej Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 na terenie województwa dolnośląskiego, z zastrzeżeniem § 44 ust. 4 pkt 8, w tym w szczególności:

 • organizowanie naboru i oceny programów lokalnych/wniosków na realizację zadań w ramach Programu (…);
 • zawieranie umów/porozumień w sprawie wsparcia/powierzenia realizacji zadania w ramach Programu (…);
 • przekazywanie środków dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań w ramach Programu (…);
 • monitorowanie realizacji poszczególnych zadań w ramach Programu (…);
 • rozliczanie zadań w ramach Programu (…) pod kątem finansowym i merytorycznym;
 • sprawozdawczość z realizacji Programu (…) na terenie województwa dolnośląskiego.

6) Realizacja obowiązków powierzonych Wojewodzie jako Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego2004-2006 (ZPORR) w województwie dolnośląskim. 

liczba wejść: 9180