Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Architektury i Budownictwa

Kierownik Oddziału:
p. Aneta Klimczak
tel.:  71 340 67 72

Z-ca kierownika oddziału

p. Dawid Luberda

tel: 71 340 66 42

Zadania Oddziału:

 1. Wykonywanie zadań administracji architektoniczno-budowlanej w I instancji wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane polegających na nadzorze i kontroli nad przestrzeganiem przepisów Prawa budowlanego, w zakresie dotyczącym obowiązków Wojewody.
 2. Realizacja zadań organów I instancji dotyczących prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie:
  • obiektów i robót budowlanych hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi,
  • obiektów i robót budowlanych dróg publicznych krajowych i wojewódzkich, wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,
  • obiektów i robót budowlanych usytuowanych na obszarze kolejowym,
  • obiektów i robót budowlanych lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
  • obiektów i robót budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych,
  • obiektów i robót budowlanych w sprawach, w których organem pierwszej instancji jest Wojewoda zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 82 ust. 4 ustawy Prawo budowlane.
 3. Współpraca z organami samorządu zawodowego w budownictwie w sprawach dotyczących samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
 4. Współpraca z organami nadzoru budowlanego, a w szczególności:
  • udział w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych na wezwanie organów nadzoru budowlanego,
  • przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z Prawa budowlanego.
 5. Prowadzenie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu nabudowę.
 6. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę celem realizacji przedsięwzięcia Euro 2012.
 7. Kontrola terminów wydawanych decyzji przez organy administracji architektonicznobudowlanej pierwszej instancji na podstawie kopii rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę oraz kopii rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę.
 8. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, o których mowa w ustawie z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963, z późn. zm.).
 9. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, z późn. zm.).
 10. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. Nr 42, poz. 340, z późn. zm.).
 11. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. zm).
 12. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z późn. zm.).
 13. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę terminalu na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2014 r., poz. 1501).
 14. Prowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 15. Realizacja zadań związanych ze sprawozdawczością, wynikających z programu badań statystycznych w zakresie sporządzania sprawozdań o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych – B-05.

 

Szczegółowy opis zadań Oddziału Architektury i Budownictwa znajduje się w Regulaminie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

 


 

liczba wejść: 34936