Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Ratownictwa Medycznego

Oddział Ratownictwa Medycznego

Kierownik Oddziału
Rafał Olejarz
tel. 71 340 61 49

 

Zadania oddziału:

1) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu Państwowego Ratownictwa

Medycznego;

2) prowadzenie statystyki dotyczącej parametrów czasów dotarcia zespołów ratownictwa

medycznego na miejsce zdarzenia, ilości interwencji zespołów ratownictwa medycznego

realizujących zadania na terenie województwa dolnośląskiego w celu zapewnienia sprawnego

funkcjonowania systemu oraz udzielania pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia

zdrowotnego na terenie województwa dolnośląskiego;

3) rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie funkcjonowania i działania jednostek systemu;

4) wykonywanie zadań ustawowych przypisanych do stanowiska lekarza koordynatora

ratownictwa medycznego;

5) prowadzenie postępowań i sporządzanie projektów decyzji administracyjnych, w przypadku

wystąpienia katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, w sprawie postawienia w stan

podwyższonej gotowości wszystkich lub niektórych podmiotów wykonujących działalność

leczniczą, działających na obszarze danego województwa;

6) przeprowadzanie kontroli dysponentów jednostek systemu Państwowe Ratownictwo

Medyczne oraz jednostek współpracujących z systemem w zakresie realizacji zadań

wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz w zakresie

zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania

działalności leczniczej;

7) przeprowadzanie kontroli podmiotów prowadzących kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy;

8) (6) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia programu kursu

w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz wydawanie decyzji w sprawie odmowy

zatwierdzenia lub cofnięcia zatwierdzenia programu kursu w zakresie kwalifikowanej

pierwszej pomocy;

9) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawie wpisu do rejestru

lub wykreślenia z rejestru jednostek współpracujących z systemem ratownictwa medycznego;

10) sporządzanie i aktualizacja Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

dla Województwa Dolnośląskiego;

11) sporządzanie założeń dotyczących finansowania zespołów ratownictwa medycznego

i przedstawianie ich ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;

12) prowadzenie postępowań w sprawie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa

nakładów na inwestycje związane z działalnością zespołów ratownictwa medycznego,

szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz stanowisk pracy dyspozytorów

medycznych;

13) realizacja zadań w zakresie współpracy transgranicznej pomiędzy Rzeczypospolitą Polską

a Republiką Federalną Niemiec i Republiką Czeską w obszarze ratownictwa medycznego;

14) przygotowywanie projektów porozumień w sprawie powierzenia przeprowadzania

postępowań o zawarcie i rozwiązanie umowy z dysponentami ratownictwa medycznego na

wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego;

15) prowadzenie postępowań w sprawie przekazywania dotacji celowej do Narodowego Funduszu

Zdrowia na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego oraz do podmiotów

Systemu Powiadamiania Ratunkowego na finansowanie realizacji zadań;

16) prowadzenie spraw związanych z uruchamianiem nowych Szpitalnych Oddziałów

Ratunkowych oraz Centrów Urazowych;

17) sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;

18) (6)(5) weryfikacja uprawnień osoby, która założyła konto w Systemie Monitorowania

Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK);

19) (5) zgłaszanie kandydatów do Komisji Egzaminacyjnej PERM (Państwowy Egzamin

z Ratownictwa Medycznego);

20) (5) weryfikacja wniosków o uzyskanie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do

prowadzenia kursu doskonalącego ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych

i przekazywanie ich do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;

21) (5) przesyłanie informacji o terminie i miejscu kursów zgłoszonych przez podmiot uprawniony

do prowadzenia kursów doskonalących ratowników medycznych oraz dyspozytorów

medycznych do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;

22) (5) wydawanie karty doskonalenia zawodowego ratownika medycznego oraz dyspozytora

medycznego;

23) (5) przeprowadzanie kontroli podmiotów prowadzących kursy doskonalące ratowników

medycznych i kursy doskonalące dyspozytorów medycznych;

24) (5) prowadzenie ewidencji jednostek systemu SOR (Szpitalne Oddziały Ratunkowe) oraz ZRM

(Zespoły Ratownictwa Medycznego);

25) (5) prowadzenie postępowań administracyjnych i sporządzanie projektów decyzji w sprawie

organizowania, nakładania obowiązku, nadzorowania i uruchamiania, przygotowania oraz

wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa w odniesieniu do

właściwych terytorialnie jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów leczniczych

niebędących przedsiębiorcami, dla których podmiotem tworzącym nie jest jednostka

samorządu terytorialnego, w uzgodnieniu z podmiotem tworzącym oraz podmiotów

leczniczych innych niż niebędące przedsiębiorcami, na wniosek właściwego miejscowo

starosty;

26) (5) sporządzanie i aktualizacja planów tworzenia warunków organizacyjnych i technicznych

realizacji zadań dotyczących wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne

państwa;

27) (5) opracowanie i doręczenie organom samorządu terytorialnego instrukcji, dotyczącej

planowania, organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych;

28) (5) koordynowanie i nadzór nad tworzeniem oraz funkcjonowaniem zastępczych miejsc

szpitalnych na terenie województwa;

29) (5) sporządzanie corocznego bilansu personelu medycznego i przedkładanie go ministrowi

właściwemu do spraw zdrowia;

30) (7) prowadzenie ewidencji jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,
tj. szpitalnych oddziałów ratunkowych i zespołów ratownictwa medycznego, w tym lotniczych
zespołów ratownictwa medycznego, funkcjonujących na obszarze województwa;


31) (7) prowadzenie ewidencji centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek
organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
niezbędnych dla ratownictwa medycznego, funkcjonujących na obszarze województwa;


32) (7) przekazywanie do systemu informacji w ochronie zdrowia danych o:
a) jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego,
b) jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, tj. szpitalnych
oddziałach ratunkowych i zespołach ratownictwa medycznego, w tym lotniczych
zespołach ratownictwa medycznego,
c) centrach urazowych, centrach urazowych dla dzieci i jednostkach organizacyjnych
szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
niezbędnych dla ratownictwa medycznego.

Pliki do pobrania

liczba wejść: 10723