Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych

Kierownik oddziału:
Artur Kowalik
tel.: 71 340 63 14

 

Zadania oddziału:

 1. sporządzanie zbiorczych zestawień strat w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządowych po wystąpieniu klęsk żywiołowych;
 2. obsługa administracyjna Komisji Wojewódzkiej ds. weryfikowania strat w infrastrukturze samorządu terytorialnego, w tym przeprowadzanie wstępnej analizy protokołów strat pod względem ich poprawności formalnej i merytorycznej;
 3. sporządzanie dla właściwego ministra wykazów jednostek poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych;
 4. rozpatrywanie wniosków jednostek samorządu terytorialnego o przyznanie dotacji z rezerwy celowej na prowadzenie działań przeciw- i poklęskowych, przekazywanie właściwemu ministrowi propozycji dofinansowania z rezerwy celowej dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działań przeciw- i poklęskowych, kontraktacja i aneksowanie umów dotacji oraz sprawdzenie pod względem formalnym i merytorycznym rozliczeń przyznanych dotacji;
 5. sporządzanie dla właściwego ministra zbiorczych zestawień potrzeb realizacji zadań z terenu województwa wraz z propozycjami dofinansowania określonymi na podstawie ustaleń Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat w infrastrukturze samorządu terytorialnego;
 6. weryfikacja wniosków o dotacje złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego, które otrzymały promesy właściwego ministra na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych lub ich przeciwdziałaniem oraz z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi, a także wniosków o przekazanie środków finansowych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej;
 7. udzielanie informacji i wyjaśnień podmiotom, które otrzymały dotacje na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych lub ich przeciwdziałaniem oraz z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi, a także zadań finansowych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej oraz przeprowadzanie szkoleń dla tych podmiotów;
 8. kontraktacja i aneksowanie umów dotacji na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych lub ich przeciwdziałaniem oraz z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi, a także zadań finansowych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej;
 9. sporządzanie wniosków do Ministra Finansów o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz sporządzanie projektów podziału kwoty z rezerwy celowej uruchomionej przez Ministra Finansów;
 10. sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym przedłożonych rozliczeń końcowych przekazanych środków dotacji na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych lub ich przeciwdziałaniem oraz z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi, a także zadań finansowanych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej;
 11. prowadzenie kontroli planowych i doraźnych w zakresie prawidłowości rzeczowego wykorzystania dotacji oraz prawidłowości udzielenia zamówienia w aspekcie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
 12. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwrotu, przez jednostki samorządu terytorialnego, dotacji na realizację zadań własnych, z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie lub usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w wykorzystaniu udzielonych dotacji, stwierdzonych m.in. w wyniku kontroli;
 13. sporządzanie dla właściwego ministra, Wojewody oraz innych podmiotów corocznych oraz bieżących, zbiorczych informacji o sposobie wykorzystania środków dotacji przyznanych jednostkom samorządu terytorialnego;
 14. weryfikacja wysokości udzielonej pomocy publicznej dla poszkodowanych przedsiębiorców  na podstawie szczególnych rozwiązań związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz przygotowywanie projektów decyzji określających kwotę zwrotu przyznanej pomocy, przekraczającej wysokość poniesionych strat;
 15. planowanie budżetu Wydziału na dany rok kalendarzowy, w szczególności wykonanie projektów planu budżetowego w zakresie budżetu tradycyjnego i zadaniowego w poszczególnych okresach planowania rocznego w zakresie jego zadań regulaminowych;
 16. sporządzanie corocznego planu wydatków budżetowych na cele obronności państwa;
 17. wykonanie rozdziału dotacji na zadania zlecone dla powiatów, gmin i wyznaczonych podmiotów w zakresie: obrony cywilnej, pozostałych zadań obronnych, Ratownictwa Medycznego, organizacji pozarządowych w tym ratownictwo wodne;
 18. bieżący nadzór oraz realizacja planu w poszczególnych rozdziałach;
 19. wykonywanie sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych z realizacji planu wydatków oraz zrealizowania dotacji;
 20. realizacja wydatków w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,w szczególności:
  • wykonywanie formularzy zgłoszeniowych na materiały i usługi, 
  • wykonywanie i realizacja umów na dostawy i usługi,
  • wykonanie przewidywanych zamówień na dostawy i usługi na dany rok kalendarzowy;
 21. wykonywanie sprawozdań rocznych dla instytucji centralnych (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Szef Obrony Cywilnej Kraju) z planowania oraz realizacji budżetu w zakresie obrony cywilnej;
 22. wykonywanie miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe w następnym miesiącu do Wydziału Finansów i Budżetu na przekazanie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego, oraz do Biura Organizacyjno – Administracyjnego w zakresie zapotrzebowania środków finansowych na kolejny miesiąc;
 23. przygotowywanie, opracowywanie przechowywanie dokumentacji związanej z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych;
 24. wnioskowanie trybu i organizowanie właściwego postępowania z udzieleniem zamówienia publicznego przy dokonywaniu zakupu i usług;
 25. zaopatrywanie Wydziału w materiały, sprzęt i przedmioty niezbędne do pracy – zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych;
 26. prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej sprzętu obrony cywilnej i materiałów;
 27. prowadzenie ewidencji sprzętu kwaterunkowego z Urzędu i Wydziału, w tym na stanowiskach kierowania oraz przydział użytkownikom;
 28. zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt i środki techniczne niezbędne do wykonywania zadań;
 29. zapewnienie funkcjonowania infrastruktury technicznej obrony cywilnej, w tym magazynów, warsztatów i pracowni oraz realizacja zadań w zakresie standaryzacji i kontroli eksploatowanego i nabywanego sprzętu;
 30. wypisywanie dowodów rozchodowych na sprzęt przyjmowany i wydawany z magazynu interwencyjnego;
 31. przygotowanie i udział w przeklasyfikowaniu i wybrakowaniu sprzętu oraz inwentaryzacji;
 32. nadzór nad wykorzystaniem przydzielonych środków finansowych w ramach dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizacje zadań obronnych i obrony cywilnej;
 33. zapewnienie funkcjonowania systemu łączności na potrzeby obronne, ochrony ludności i obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ratownictwa medycznego oraz utrzymanie pod względem sprawności eksploatacyjnej sprzętu łączności oraz sprzętu technicznego będącego na wyposażeniu Wydziału;
 34. obsługa techniczna wideokonferencji;
 35. opiniowanie planów operacyjnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych;
 36. obsługa systemu finansowego „TREZOR”;
 37. prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie pozostałych zadań realizowanych przez Wydział.
liczba wejść: 15318