Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Razem bezpieczniej

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w 2018 r.

W związku z przyjęciem Uchwały nr 6 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” (M.P. z 2018 r. poz. 167), który jest kontynuacją programu „Razem bezpieczniej” realizowanego w latach 2007 – 2015 oraz 2016 i 2017, uprzejmie informujemy, że w budżecie państwa na rok 2018 na realizację Programu została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 6.000.000 złotych. Na podstawie uchwały ustanawiającej program, wcześniejszych doświadczeń z jego realizacji oraz ustaleń Międzyresortowego Zespołu ds. Programu, w tegorocznej edycji programu przyjęto poniższe rozwiązania.

1. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania projektów do dofinansowania w ramach programu są jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.

2. Zgłaszane do urzędów wojewódzkich projekty muszą wpisywać się w jeden z celów szczegółowych Programu:

            a) cel szczegółowy nr 1 – „Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa”.
                 W ramach tego celu – z województwa na poziom centralny konkursu –  przekazanych może zostać maksymalnie 6 projektów, w tym:

- 3 projekty na cel szczegółowy główny nr 1 (maksymalna kwota dofinansowania projektu – 100 000 zł.);

- 1 projekt na cel priorytetowy 1a – „Bezpieczeństwo rowerzystów” (maksymalna kwota dofinansowania projektu – 50 000 zł.);

                - 2 mikroprojekty (maksymalna kwota dofinansowania – 25 000 zł.);

      b) cel szczegółowy nr 2 – „Bezpieczne przejścia dla pieszych”.

  W ramach tego celu – z województwa na poziom centralny konkursu – przekazanych może zostać maksymalnie 9 projektów, w tym:

- 5 projektów na cel szczegółowy główny nr 2 (maksymalna kwota dofinansowania projektu – 100 000 zł.);

- 2 projekty na cel szczegółowy priorytetowy nr 2a – „Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym” (maksymalna kwota dofinansowania projektu – 50 000 zł.);

-  2 mikroprojekty (maksymalna kwota dofinansowania – 25 000 zł.);

c) cel szczegółowy nr 3 – „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i   młodzieży”.

     W ramach tego celu – z województwa na poziom centralny konkursu – przekazanych może zostać maksymalnie 5 projektów, w tym:

- 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 3 (maksymalna kwota dofinansowania projektu – 100 000 zł.);

- 1 projekt na cel priorytetowy 3a – „Przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom podczas imprez sportowych o charakterze lokalnym” (maksymalna kwota dofinansowania projektu – 50 000 zł.);

- 2 mikroprojekty (maksymalna kwota dofinansowania – 25 000 zł.);

        d) cel szczegółowy nr 4 – „Edukacja dla bezpieczeństwa”.

W ramach tego celu – z województwa na poziom centralny konkursu – przekazanych może zostać maksymalnie 6 projektów, w tym:

- 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 3 (maksymalna kwota dofinansowania projektu – 100 000 zł.);

- 1 projekt na cel dodatkowy 4a – „Wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych – seniorów” (maksymalna kwota dofinansowania projektu – 50 000 zł.);

- 2 projekty na cel priorytetowy 4b – „Przeciwdziałanie agresji, mowie nienawiści i przestępstwom z nienawiści (totalitaryzm, rasizm, religia, narodowość)” (maksymalna kwota dofinansowania projektu – 50 000 zł.);

- 1 mikroprojekt (maksymalna kwota dofinansowania – 25 000 zł.).

3. Maksymalna liczba projektów przekazana przez urząd wojewódzki do MSWiA – 26.

4. Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

- 25.000 zł. dla mikroprojektów (projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 mieszkańców. W przypadku zgłaszania projektu w tej kategorii należy zaznaczyć ten fakt w formularzu zgłoszeniowym wraz z numerem i nazwą zadania – punkt 1.1);

               - 50.000 zł.  dla projektów priorytetowych;

               - 100.000 zł. dla projektów głównych.

5. Wymagany jest wkład własny (dla jednostek samorządu terytorialnego – wkład finansowy). Nie jest ustalona minimalna wartość wkładu własnego, jednak jego wysokość stanowić będzie jedno z kryteriów oceny projektów.

6. Termin realizacji projektów – realizacja projektu powinna rozpocząć się nie wcześniej niż w październiku 2018 r. i zakończyć najpóźniej 15 grudnia 2018 roku.

7. Program nie przewiduje procedury odwoławczej od rozstrzygnięć konkursu projektów.

8. Nie ma limitu dotyczącego ilości składanych przez jeden podmiot projektów w ramach poszczególnych celów programu. W przypadku, gdy projekt zawiera kompleksowe działania wpisujące się w dwa lub więcej celów, koniecznie należy wskazać nazwę celu głównego (wiodącego).

9. Podczas wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w punkcie 1.8 „Dane osoby uprawnionej w urzędzie wojewódzkim do kontaktu i udzielania informacji dotyczącej projektu” wpisać należy dane osoby odpowiedzialnej za realizację projektu ze strony wnioskodawcy. Dane pracownika Urzędu Wojewódzkiego zostaną uzupełnione przed wysłaniem wyłonionych na szczeblu wojewódzkim projektów do MSWiA.

 

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do składania projektów w ramach Programu.

Wnioski o dofinansowanie dolnośląskich projektów należy przesyłać w wersji papierowej (na właściwym formularzu) i elektronicznej (płyta CD) na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2018 r. (decyduje data wpływu projektu do Urzędu).

            Niezbędne informacje, w tym formularz wniosku o dofinansowanie projektu oraz instrukcję jego wypełnienia można pobrać ze strony Programu - http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/ (zakładka „Procedury”) oraz ze strony Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - http://www.duw.pl/pl/urzad/programy/razem-bezpieczniej.

 

 

liczba wejść: 6594