Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

2014

 Rozliczenie inwestycji

Rozliczenie inwestycji

 Ostateczna lista rankingowa wniosków

Ostateczna lista rankingowa wniosków

Uwaga: Zakwalifikowane do dofinansowania wnioski mieszczą się w kolejności:

- od pozycji Lp. 1 do 20 w Części A - Drogi powiatowe,

- od pozycji Lp. 1 do 25 w Części B - Drogi gminne,

(tj. do adnotacji w uwagach: wyczerpane 50 % kwoty przeznaczonej na dotacje).

Wnioski umieszczone na kolejnych po w/w pozycjach listy  - stanowią zadania rezerwowe.

Arkusz oceny merytorycznej - powiaty

Arkusz oceny merytorycznej - gminy

Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój dla zadań realizowanych w roku 2015.

 Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój dla zadań realizowanych w roku 2015.

Arkusz oceny merytorycznej - gminy

Arkusz oceny merytorycznej - powiaty

Informacja o zasadach i trybie wnoszenia zastrzeżeń do wstępnej listy rankingowej

Informuję, iż zgodnie z zapisami punktu 11.2 załącznika do uchwały 174/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, zmienionej: Uchwałą Rady Ministrów nr 199/2012 z dnia 27 listopada 2012 r., Uchwałą Rady Ministrów nr 194/2013 z dnia 29 października 2013r. oraz Uchwałą Rady Ministrów nr 36/2014 z dnia 25 marca 2014r., wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej wniosków w terminie 14 dni od jej ogłoszenia (tj. do 14 listopada 2014 r. – w przypadku nadesłania zastrzeżeń pocztą, o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu). Zastrzeżenie wnioskodawcy jest równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny zgłoszonego przez niego wniosku. Wnosząc zastrzeżenie, wnioskodawca może dopełnić wymogów formalnych zgłoszonego w terminie wniosku, który podlegał odrzuceniu.

 

Wojewoda Dolnośląski ogłasza nabór wniosków na 2015 rok w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Wojewoda Dolnośląski ogłasza nabór wniosków na 2015 rok w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II  Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, który został ustanowiony Uchwałą Rady Ministrów nr 174/2011 z dnia 6 września 2011r., zmieniony Uchwałą Rady Ministrów nr 199/2012 z dnia 27 listopada 2012 r., Uchwałą Rady Ministrów nr 194/2013 z dnia 29 października 2013 r. oraz Uchwałą Rady Ministrów nr 36/2014  z dnia 25 marca 2014 r.

Wzór wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku

Komentarz do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania na rok 2015.

Instrukcja oceny wniosku

Akt zatwierdzenia 2011

Akt zatwierdzenia 2012

Uchwała Rady Ministrów nr 174/2011 z dnia 6 września 2011r.

Uchwała Rady Ministrów nr 199/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.,

Uchwała Rady Ministrów nr 194/2013 z dnia 29 października 2013 r.,

Uchwała Rady Ministrów nr 36/2014  z dnia 25 marca 2014 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 marca 2009r.,

Rozporządzenie Rady Ministrów z 06 września 2011r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 listopada 2012r.

Lista zmieniona nr 6

W dniu 19.11.2014r. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez Wojewodę Dolnośląskiego Listę zmienioną Nr 6 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach NPPDL.

Z uwagi na niezaakceptowanie wniosku przez Ministra Finansów podział dotacji z Listy zmienionej nr 6 dotyczący:

*2 - zwiększenia wartości zadania w wyniku uznania kosztów kwalifikowanych;

*3 - zmniejszenia wartości zadania w wyniku odliczenia kosztów niekwalifikowanych;

*4 - uzupełnienia dofinansowania,

nie został zatwierdzony.

Lista zmieniona Nr 5

W dniu 03.11.2014r. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez Wojewodę Dolnośląskiego Listę zmienioną Nr 5 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach NPPDL.

Lista zmieniona Nr 4

 W dniu 24.09.2014r. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez Wojewodę Dolnośląskiego Listę zmienioną nr 4 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach NPPDL.

 Lista zmieniona Nr 3

W dniu 27.08.2014r. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez Wojewodę Dolnośląskiego Listę zmienioną Nr 3 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach NPPDL

Lista zmieniona Nr 2

W dniu 15.07.2014r. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez Wojewodę Dolnośląskiego Listę zmienioną Nr 2 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach NPPDL.

Opis faktury

  Opis faktury do wniosku o wypłatę dotacji w ramach NPPDL

wzory załączników do umowy

Wzory załączników do umowy o dofinansowanie w roku 2014 środkami budżetu państwa projektu w ramach NPPDL.

Załącznik nr 2 – wzór: Zestawienie planowanych robót i usług

Załącznik nr 3 – wzór: Plan składania wniosków o wypłatę dotacji,

Załącznik nr 4 – wzór: Wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa, wraz z załącznikiem  nr 1 do wniosku

Załącznik nr 5 – wzór: Oświadczenie o niemożności odzyskania podatku VAT,

Załącznik nr 6 – wzór: Powiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą,

Załącznik nr 7 – wzór: Sprawozdanie końcowe z realizacji Projektu w 2014 r.,

Załącznik nr 8 – wzór: Tablica informacyjna,

Załącznik nr 9 – wzór: Wniosek o akceptację zmian w zakresie rzeczowym Projektu.

Lista zmieniona nr 1

W dniu 10.04.2014r. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez Wojewodę Dolnośląskiego Listę zmienioną Nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach NPPDL.

Zmiany NPPDL marzec 2014

Uprzejmnie informuję, iż dnia 25.03.2014r. Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"

Pismo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Uchwała Rady Ministrów z dnia 25.03.2014r.

Zatwierdzona lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2014 r. z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

W dniu 17 grudnia 2013 r. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez Wojewodę Dolnośląskiego listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2014 r. z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój".

Ostateczna lista rankingowa

Ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

Arkusz oceny merytorycznej - powiaty

Arkusz oceny merytorycznej - gminy

Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój dla zadań realizowanych w roku 2014.

Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój dla zadań realizowanych w roku 2014.

Arkusz oceny merytorycznej - gminy

Arkusz oceny merytorycznej - powiaty

 

Informacja

 

Dnia 29.10.2013r. Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.”

Zmiany wprowadzone uchwałą:

  1. Na realizację Programu w roku 2014 dla województwa dolnośląskiego przeznaczone zostały wydatki budżetu państwa w kwocie 15 105 000 zł, z czego 7 552 500 zł dla jednostek powiatowych i 7 552 500 zł dla jednostek gminnych.
  2. W roku 2014 jednostka może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania rocznie.

Ponadto informuję, iż zgodnie z zapisami punktu 11 załącznika do uchwały 174/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, zmienionej Uchwałą Rady Ministrów nr 199/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. oraz Uchwałą Rady Ministrów z dnia 29 października 2013r. wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej wniosków
w terminie 14 dni od jej ogłoszenia (tj. do 14 listopada 2013 r. –w przypadku nadesłania zastrzeżeń pocztą, o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu). Zastrzeżenie wnioskodawcy jest równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny zgłoszonego przez niego wniosku. Wnosząc zastrzeżenie, wnioskodawca może dopełnić wymogów formalnych zgłoszonego w terminie wniosku, który podlegał odrzuceniu.

Dokumenty Programowe

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - dokumenty programowe:

Uchwała nr 174/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011r.

Uchwała nr 199/2012 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012r.

Uchwała nr 194/2013 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013

Uchwała nr 36/2014 Rady Ministrów z dnia 25 marca 2014r.

Instrukcje i komentarz do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania w ramach NPPDL

Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ

Instrukcja oceny przez komisję wniosków o dofinansowanie zadań.

Komentarz do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

 

 

liczba wejść: 1446