Aktualnie znajdujesz się na:

Zgromadzenia

Zgromadzenia w trybie uproszczonym

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
BZ-ZKSO.0133.3.2017
Udzielenie zgody na odbycie zgromadzenia w trybie uproszczonym Data zatwierdzenia:
      02.01.2018 r.
Co chcę załatwić? Zgłosić zgromadzenie w trybie uproszczonym.
Kogo dotyczy? Osób fizycznych i prawnych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
Co przygotować?

Organizator zgromadzenia celem zgłoszenia zgromadzenia powinien podać następujące dane:

- imię i nazwisko organizatora;

- numer pesel lub rodzaj i numer dokumentu tożsamości;

- datę i miejsce zgromadzenia;

- godzinę rozpoczęcia i przewidywany czas trwania zgromadzenia;

- przewidywaną liczbę uczestników;

- trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia – jeśli  jest planowane 
  przemieszczanie się osób w trakcie zgromadzenia;

- ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Obowiązują dwie formy zgłaszania zgromadzenia pisemna lub telefoniczna.

Dla formy pisemnej w e-mail należy podać dane:

- imię i nazwisko organizatora;

- numer pesel lub rodzaj i numer dokumentu tożsamości;

- datę i miejsce zgromadzenia;

- godzinę rozpoczęcia i przewidywany czas trwania zgromadzenia;

- przewidywaną liczbę uczestników;

- trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia – jeśli  jest planowane 
  przemieszczanie się osób w trakcie zgromadzenia;

- ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić

 Dla formy telefonicznego zgłoszenia należy podać powyższe dane podczas rozmowy telefonicznej

Jak wypełnić dokumenty? Przy formie pisemnej zgłoszenia wszystkie informacje niezbędne do przyjęcia zgłoszenia wpisać w e-mail.
Ile muszę zapłacić? Brak opłat.
Kiedy złożyć dokumenty? Zgłoszenie winno nastąpić nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia - e-mailem lub telefonicznie.
Gdzie załatwię sprawę?

Organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku  gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu e-mail czkw@duw.pl lub telefonicznie 713406205.

Pracownik Pokój Nr Telefon e.mail
       
       
Co zrobi Urząd?

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego po otrzymaniu wymaganych danych od organizatora zgromadzenia i ich weryfikacji pod kątem zgodności i kompletności:

Jaki jest czas reakcji?

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego niezwłocznie publikuje otrzymane zgłoszenia.

Jak się odwołać? Nie dotyczy
Informacje dodatkowe  
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485 z późn. zm.) – art. 21, 22.

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 592