Aktualnie znajdujesz się na:

Petycje

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr: NK-KS.0133.2.2019
 
Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji Data zatwierdzenia:
            11.03.2019 r.
Co chcę załatwić?

Złożyć petycję w przedmiocie żądania, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Kogo dotyczy?

Petycja może być złożona w interesie  publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, podmiotu trzeciego (za jego zgodą).

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.
Co przygotować?

W przypadku petycji składanej w interesie  podmiotu trzeciego przygotuj jego zgodę, którą załączysz do petycji.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Przy składaniu petycji nie obowiązuje żaden formularz.

Przedmiot petycji wskaż samodzielnie w piśmie złożonym osobiście bądź przekazanym pocztą tradycyjną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jak wypełnić dokumenty?

W treści petycji wskaż:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli jest to grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie (imię, nazwisko, nazwę i adres) każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję, do której przesyłana będzie wszelka korespondencja;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • przedmiot petycji.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję .

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego musi zawierać także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu.

W petycji możesz zawrzeć zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego.

Pamiętaj, że petycja zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia w przypadku gdy nie zawiera danych w zakresie:

 1. oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 2. wskazania miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów.
Ile muszę zapłacić? Z tytułu przyjęcia, rozpatrzenia petycji nie ponosisz żadnych opłat.
Kiedy złożyć dokumenty? W dogodnym dla siebie terminie.
Gdzie załatwię sprawę?

Petycje możesz wysłać:

 • za pomocą poczty elektronicznej na adres: skargiwnioski@duw.pl,
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP,
 • pocztą tradycyjną albo
 • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta po prawej stronie od wejścia głównego do Urzędu.

Znajdziesz nas pod adresem:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu,

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-16:00 oraz w środy dodatkowo w godz.16:00-18:00.

Dodatkowe informacje możesz uzyskać telefonicznie pod nr tel. 71 340-61-22 lub
71 340-66-51.

Co zrobi Urząd?

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Sprawdzimy, czy  petycja została złożona  do odpowiedniego urzędu – jeśli nie, odeślemy ją bez zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia,  do właściwego urzędu, zawiadamiając Cię o tym.

Jeżeli petycja dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne podmioty, rozpatrzymy  ją w zakresie należącym do naszej właściwości oraz przekażemy ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni do pozostałych właściwych podmiotów, zawiadamiając Cię o tym.

Jeżeli okaże się, że jesteśmy właściwi do rozpatrzenia petycji,  zamieścimy na swojej stronie internetowej jej scan, datę jej złożenia oraz w przypadku wyrażenia zgody – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie  którego petycja jest składana.

Informacja na stronach internetowych będzie na bieżąco aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.

W przypadku gdy petycja nie spełni wymogów ustawowych, urząd w terminie 30 dni wezwie do uzupełnienia braków wyznaczając 14 dniowy termin. Brak uzupełnienia w terminie skutkować będzie pozostawieniem petycji bez rozpoznania.

Jaki jest czas reakcji?

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w wyznaczonym terminie ulega on przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy, licząc od upływu terminu ustawowego.

Jeżeli organ, który otrzymał petycję nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, przesłać ją do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia , zawiadamiając o tym wnoszącego petycję.

Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na stronach internetowych podczas bieżącej aktualizacji zamieszczonego tam scanu petycji.

O sposobie rozpatrzenia petycji wielokrotnej dowiesz się tylko z ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu. Nie wyślemy wtedy zawiadomienia pocztą tradycyjną.

Jak się odwołać?

Postępowanie w sprawie petycji jest postępowaniem jednoinstancyjnym.

Nie służą w tym postępowaniu żadne środki odwoławcze. Sposób załatwienia petycji nie może być także przedmiotem skargi.

Informacje dodatkowe

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).

W przypadku o którym mowa powyżej, na stronie internetowej urzędu zostanie ogłoszony okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

W tym przypadku nie zostaniesz o sposobie załatwienia petycji zawiadomiony pisemnie lub drogą elektroniczną. Zawiadomienie zostanie ogłoszone na stronie internetowej urzędu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z wniesieniem petycji, wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119), dostępne są na stronie internetowej.

Podstawa prawna
 • art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997r., Nr 78, poz. 483, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) – w zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy o petycjach.

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

 

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim

2015

W roku 2015 do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu nie wpłynęły i nie zostały rozpatrzone w ramach posiadanych kompetencji żadne petycje
w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1123).

2016

W roku 2016 do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wpłynęła i została rozpatrzona w ramach posiadanych kompetencji jedna petycja
w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1123), której przedmiot obejmował podjęcie działań zmierzających do anulowania decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 marca 2000 r. Nr NGK.Ia.7723/P/22/9/00 oraz anulowania § 1 Statutu Powiatu Wołowskiego. Petycja nie zostala uwzględniona.

2017

W 2017 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu w ramach posiadanych kompetencji została rozpatrzona jedna petycja w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870), której przedmiot obejmował podjęcie działań
prawnych celem przywrócenia swobodnego i prawnego dojazdu i dojścia do kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Jodłowie oraz do cmentarza przy tym kościele. Petycja nie została uwzględniona.

2018

W 2018 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu w ramach posiadanych kompetencji zostały rozpatrzone trzy petycje w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870), których przedmiot obejmował zmianę nazwy ulicy w Boguszowie - Gorcach, podjęcie działań w celu rozwiązania Rady Powiatu Głogowskiego lub podjęcie innych środków w celu doprowadzenia do stosowania prawa przez władze Powiatu Głogowskiego oraz podjęcie działań w celu rozwiązania Rady Gminy Żukowice lub podjęcie innych środków w celu doprowadzenia do stosowania prawa w Gminie Żukowice. Petycje te nie zostały uwzględnione. Ponadto do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wpłyneła także petycja w przedmiocie zmiany przebiegu dróg wojewódzkich i wstrzymania remontu ul. Kościuszki w Zgorzelcu, która została przekazana zgodnie z właściwością do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

liczba wejść: 9055