Aktualnie znajdujesz się na:

Orzekanie o niepełnosprawności

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
WZON.0133.1.2016
Odwołanie od orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Data zatwierdzenia:
     22.02.2016 r.
Co chcę załatwić?

Odwołać się od orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanego przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Kogo dotyczy?
 • osób dorosłych (które ukończyły 16 rok życia)
 • osób które  nie ukończyły16 roku życia. W myśl przepisów regulujących postępowanie orzecznicze dziecko to osoba która nie ukończyła 16 roku życia. Dziecko reprezentowane jest przez przedstawiciela ustawowego.
Co przygotować?
 • odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • dodatkową istotną dokumentację medyczną
Jakie dokumenty muszę wypełnić?
 • odwołanie 
Jak wypełnić dokumenty?

Odwołanie powinno zostać napisane tak, jak każde pismo kierowane do urzędu. Odwołanie powinno zawierać następujące elementy:

 1. imię, nazwisko i adres osoby, która składa odwołanie,
 2. dane adresowe organu, który wydał decyzję,
 3. dane adresowe organu odwoławczego,
 4. oznaczenie decyzji, którą zaskarżamy (ułatwieniem dla organu będzie podanie daty i numeru decyzji),
 5. uzasadnienie odwołania,
 6. podpis,
 7. załączniki (ewentualnie np. dokumentację medyczną)

  W odwołaniu należy wyrazić niezadowolenie z decyzji.

Ile muszę zapłacić?

Postępowanie jest od zwolnione opłat.

Kiedy złożyć dokumenty?

Na złożenie odwołania masz 14 dni od dnia, w którym otrzymałeś orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Gdzie załatwię sprawę?

 

Pracownik Pokój Nr Telefon e.mail
dr Sławomir Węgrzynowicz 0237 71/3406883 s.wegrzynowicz@duw.pl
Joanna Faściszewska 0260 71/3406955 j.fasciszewska@duw.pl
Grażyna Fiedor 0236 71/3406959 g.fiedor@duw.pl
Elżbieta Nocko-Ciołek 0235 71/3406847 e.nocko@duw.pl
Waldemar Harbatiuk 0236 71/3406959 w.harbatiuk@duw.pl
Iwona Mazurkiewicz 0239 71/3406956 i.mazurkiewicz@duw.pl
Barbara Izydorczyk - zast. 0259 71/3406245 b.izydorczyk@duw.pl
Małgorzata Szczurowska-Jeżyna 0260 71/3406955 m.szczurowska@duw.pl
Renata Marcinkowska 0260 71/3406955 r.marcinkowska@duw.pl
Katarzyna Wołoszyn 0239 71/3406956 k.woloszyn@duw.pl
Joanna Zalewska 0259 71/3406245 j.zalewska@@duw.pl
fax 1 0236 71/3406959  
fax 2 0239 71/3406614  

Dyżury telefoniczne:

                poniedziałek  od godz. 9:00 do godz. 12:00

      wtorek od godz. 12:00 do godz. 15:00

    środa od godz. 9:00 do godz.: 12:00

          czwartek od godz. 12:00 do godz. 15:00

 

Przyjmowanie interesariuszy:

                 poniedziałek  od godz. 9:00 do godz. 12:00

       wtorek od godz. 12:00 do godz. 15:00

    środa od godz. 9:00 do godz.: 12:00

            czwartek od godz. 12:00 do godz. 15:00

Co zrobi Urząd?
 • Wojewódzki Zespół ponownie przeprowadzi postępowanie w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • Wojewódzki Zespół rozpatrzy sprawę w całości – oznacza to że może zmienić orzeczenie w całym jego zakresie a następnie wyda orzeczenie
   
Jaki jest czas reakcji?
 • Na rozpatrzenie odwołania Wojewódzki Zespół ma 30 dni od dnia wpływu akt
 • O terminie posiedzenia składu orzekającego zawiadomimy Cię najpóźniej 7 dni przed dniem posiedzenia
 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności Wojewódzki Zespół doręcza stronie nie później niż w terminie 14 dni
Jak się odwołać?

Od orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanych przez Wojewódzki Zespół możesz się odwołać do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewódzkiego Zespołu.

Informacje dodatkowe  

Wynikiem postępowania odwoławczego może być:

 1. Uchylenie w całości lub w części decyzji powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności jeśli została wydana niezgodnie z istniejącym stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami prawa i wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 2. Uchylenie w całości decyzji powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia w razie naruszenia przepisów postępowania orzeczniczego.
 3. Utrzymanie w mocy orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności jako zgodnego ze stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Umorzenie postępowania w razie wycofania odwołania przez stronę lub w przypadku zaistnienia przesłanki bezprzedmiotowości postępowania (np. jeśli decyzja zaskarżona odwołaniem przestała obowiązywać ze względu  na upływ okresu, na jaki została wydana).
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. z 2011 r., Dz. U. Nr 127, poz. 721 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 ze zm.).
 3. Rozporządzenie z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób, w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 16, poz. 162).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. z 2013 r., poz. 267).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 26629