Aktualnie znajdujesz się na:

Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:SOC-OP.0133.2.2014
Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

Data zatwierdzenia:

26.09.2018 r.

Co chcę załatwić?

Zrzec się obywatelstwa polskiego.

Kogo dotyczy? Obywatela polskiego, który chce zrzec się obywatelstwa polskiego.
Co przygotować?

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego (formularz do pobrania: załącznik nr 1).
 2. Twoja jedna aktualna fotografia  - nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii.
 3. Kserokopia Twojego  polskiego paszportu  (oryginał do wglądu) lub kserokopia Twojego polskiego dowodu osobistego (oryginał do wglądu).
 4. Odpis skrócony Twojego aktu urodzenia wydany przez polski urząd stanu cywilnego.
 5. Odpis skrócony Twojego aktu małżeństwa wydany przez polski urząd stanu cywilnego.
 6. Poświadczenie zameldowania na pobyt stały bądź czasowy na obszarze województwa dolnośląskiego bądź inny dokument potwierdzający zamieszkanie na terytorium województwa dolnośląskiego.
 7. Kserokopia dokumentu tożsamości Twojego współmałżonka oraz niepełnoletnich dzieci.
 8. Dokument potwierdzający posiadanie przez Ciebie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania.
 9. Inne dokumenty potwierdzające informacje zamieszczone we wniosku - niewymienione wyżej.
 10. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.     

Gdy wniosek obejmuje małoletnie dziecko należy dołączyć także:

 1. Odpis zupełny aktu urodzenia Twojego dziecka wydany przez polski urząd stanu cywilnego.
 2. Aktualną fotografię dziecka – wymogi zdjęcia są takie same jak w przypadku Twojego.
 3. Kserokopię polskiego paszportu lub dowodu osobistego dziecka (oryginał do wglądu).
 4. Kserokopię dokumentu tożsamości drugiego rodzica potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo.
 5. Poświadczenie zameldowania na pobyt stały, bądź czasowy na obszarze województwa dolnośląskiego lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie na terytorium województwa dolnośląskiego.
 6. Oświadczenie drugiego z rodziców, który posiada władzę rodzicielską o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przyjęte do protokołu przed wojewodą – w przypadku, w którym rodzic ten mieszka w Polsce lub przed konsulem – jeśli mieszka poza Polską – oświadczenia składa się zgodnie z miejsce zamieszkania.

Oświadczenie małoletniego, który ukończył 16 lat o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, przyjmowane do protokołu przed wojewodą lub konsulem, zgodnie z miejscem zamieszkania.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z aneksem - jeśli obejmujesz wnioskiem o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego więcej niż jedno dziecko - (do pobrania: załącznik nr 1.) zgodnie ze wzorem prawidłowo wypełnionego wniosku (do pobrania: załącznik nr 2.). Sam możesz się również posiłkować pouczeniem ze strony 8 wniosku, które określa jak należy poprawnie wypełnić podanie.

Wniosek możesz również pobrać w Punkcie Obsługi Klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

Ile muszę zapłacić?

Kwota do zapłaty zostanie wyliczona przez naszego pracownika przyjmującego wniosek, ponieważ za samo wydanie rozstrzygnięcia w przedmiocie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego nie pobiera się opłaty. Zapłacić natomiast należy za poświadczenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem – 5 zł za stronę oraz poświadczenie własnoręczności podpisu – 9 zł.

Opłatę skarbową możesz:

wpłacić na konto Gminy Wrocław w PKO BP S.A. o nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

lub dokonać jej w  kasie   Dolnośląskiego    Urzędu    Wojewódzkiego we Wrocławiu znajdującej się w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta na parterze budynku.

Kiedy złożyć dokumenty ? Dokumenty złóż w dogodnym, wygodnym dla Ciebie terminie.
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta na parterze budynku po lewej stronie od wejścia głównego do Urzędu - po przybyciu do urzędu proszę pobrać numer z automatu biletowego. Znajdziesz nas pod adresem:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

w środę w godz. 8:00 - 18:00, a w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 9:00 - 16:00.

Podanie możesz też wysłać pocztą nie zapomnij jednak o tym, żeby wcześniej potwierdzić u notariusza za zgodność z oryginałem kopie Twoich dokumentów.

Dodatkowe informacje w zakresie potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego możesz otrzymać pod numerem 71 340 66 09 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00, a w środy do 18:00. Swoje pytania możesz również skierować na adres e-mail: soc@duw.pl.

Co zrobi Urząd?
 1. Zweryfikuje wniosek.
 2. Poprosi ewentualnie o uzupełnienie brakujących dokumentów - w przypadku niektórych danych i dokumentów organ administracji publicznej ma prawo wyznaczyć 30-dniowy termin ich uzupełnienia pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Przekaże wniosek do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, o czym zostaniesz poinformowany wysłanym do Twojej wiadomości pismem.

Jaki jest czas reakcji?

Procedura wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa  polskiego nie podlega przepisom ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) - za wyjątkiem przepisów dotyczących doręczeń - brak jest zatem regulacji prawnych, które wyznaczyłyby termin rozpatrzenia wniosku.

Natomiast samo przekazanie przez nas wniosku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji następuje po pozytywnej jego weryfikacji i stwierdzeniu, że wszystkie wymagane dokumenty zostały do niego załączone.

Jak się odwołać?

Nie ma trybu odwoławczego od rozstrzygnięć Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

Podstawa prawna

Art. 46 - 54 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzoru zawiadomienia o treści postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego (Dz. U. z 2012 r. poz. 928). W zakresie doręczenia korespondencji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 kwietnia 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 8243