Aktualnie znajdujesz się na:

Karta Polaka - świadczenie pieniężne

Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przywrócenia rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej [złożonych do dnia 15 maja 2017 r.]

Informacja

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie przywrócenia rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej

Działając na podstawie art. 24c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z późn. zm.) w dniu 29 marca 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej wstrzymanie rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, ponieważ łączna kwota wynikająca z wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty w roku 2017 osiągnęła równowartość 75 % kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na wypłatę tych świadczeń. Ogłoszono wstrzymanie rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego złożonych począwszy od dnia 30 marca 2017r., do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na wypłatę świadczeń w wysokości wynikającej z tych wniosków.

Wypłata świadczeń pieniężnych jest finansowana z rezerwy celowej budżetu państwa. Na rok 2017 r. w rezerwie celowej pn. Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka, ujętej w cz. 83, dz. 758, rozdz. 75818, poz. 62 w Załączniku nr 2 do ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) zabezpieczono na ten cel kwotę w wysokości 30 000 000 zł. Z rezerwy tej przekazano dotychczas wojewodom łączną kwotę w wysokości 24 126 300 zł na zabezpieczenie wypłaty ww. świadczeń pieniężnych.

Informacje przedstawione przez Urzędy Wojewódzkie na temat zapotrzebowania na środki finansowe w związku z wypłatą świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o przyznanie świadczenia po dniu 29 marca 2017 r., wskazują, że jest możliwe pokrycie ze środków ww. rezerwy wypłaty świadczeń pieniężnych dla beneficjentów świadczenia, którzy złożyli wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego w okresie od dnia 30 marca do dnia 15 maja 2017 r. włącznie.

Wobec powyższego wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej złożone w okresie od dnia 30 marca do dnia 15 maja 2017 r. podlegają rozpatrzeniu.

liczba wejść: 1316