Aktualnie znajdujesz się na:

Obywatele UE

Zarejestrowanie pobytu obywatela Unii Europejskiej

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
SOC-SOUE.0133.2.2014
Zarejestrowanie pobytu obywatela  Unii Europejskiej Data zatwierdzenia:
      25 listopada 2014r.
Co chcę załatwić?

Zarejestrować pobyt obywatela Unii Europejskiej na terytorium RP lub wymienić zaświadczenia o zarejestrowanie pobytu obywatela UE.

Kogo dotyczy?
 • Obywatela UE,
 • Obywatela państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej,
 • Obywatela państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi (są to: Norwegia, Islandia, Lichtenstein oraz Szwajcaria), Członka rodziny obywatela UE.
Co przygotować?

DOKUMENTY niezbędne do  zarejestrowania pobytu obywatela UE na terytorium RP Przygotuj:

 • Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia o zarejestrowanie pobytu obywatela UE,
 • Kserokopię ważnego dokument podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca,
 • Kserokopię dokumentu potwierdzającego objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej,
 • Kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, bez potrzeby korzystania ze świadczeń pomocy społecznej  (np. kartę kredytową, zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub innej instytucji finansowej , potwierdzone pieczęcią i podpisem upoważnionego pracownika tego banku lub tej instytucji, wystawione najpóźniej na miesiąc przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie pobytu, decyzję o wysokości pobieranego świadczenia emerytalnego, rentowego; zaświadczenie o wysokości pobieranego wynagrodzenia za świadczoną pracę, lub inne),

 Zależnie od celu pobytu dodatkowo należy dołączyć:

    Wykonywanie pracy:

 • pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego do powierzenia obywatelowi UE wykonywania pracy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy, wskazujące okres zatrudnienia.

    Praca na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • kserokopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, Regon, NIP lub kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

    Studia lub szkolenie zawodowe:

 • zaświadczenie z wyższej uczelni o przyjęciu na studia lub skierowanie na szkolenie zawodowe,
 • pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, bez potrzeby korzystania ze świadczeń pomocy społecznej lub dowód potwierdzający ich posiadanie.

    Małżeństwo z obywatelem polskim:

 • kserokopię aktualnego aktu małżeństwa (wydanego w ciągu ostatnich 6 miesięcy) potwierdzającego zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem polskim.

Członkowie rodziny obywatela Unii Europejskiej:
małżonek -  kserokopię dokumentu potwierdzającego zawarcie związku małżeńskiego
zstępny (dzieci) / wstępny (rodzice) - kserokopię dokumentu potwierdzającego istnienie więzi rodzinnych oraz dokumentu poświadczającego pozostawanie na utrzymaniu obywatela UE.

DOKUMENTY niezbędne do  wymiany/wydania nowego zaświadczenia o zarejestrowanie pobytu obywatela UE:

Przygotuj:

 • Wypełniony wniosek o wymianę/wydanie zaświadczenia świadczenia
  o zarejestrowanie pobytu obywatela UE,
 • Kserokopię ważnego dokument podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca,
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij:

Wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE

Wniosek można pobrać także :

 • w punkcie obsługi klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu
  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Wniosek o wymianę/wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowanie pobytu obywatela UE

Jak wypełnić dokumenty?

Wypełnij pola formularza zgodnie z pouczeniem (str.6 wniosku) przy wymianie/wydaniu nowego zaświadczenia (str.5 wniosku).

Ile muszę zapłacić?

Nie pobiera się opłat.

Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek o zarejestrowanie pobytu na terytorium RP składa się osobiście, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.


Wniosek o wymianę / wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowanie pobytu obywatela UE składa się osobiście w przypadku:

 • zmiany danych osobowych,
 • zmiany miejsca zamieszkania,
 • utraty bądź zniszczenia zaświadczenia o zarejestrowanie pobytu obywatela UE.

Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz złożyć:

 • w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  w punkcie obsługi klienta (parter):
  Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
Wrocław Nr telefonu
 

 

Informacje w sprawie pobytu obywateli Unii Europejskiej

Infolinia Wydziału Spraw Obywatelskich

i Cudzoziemców

Co zrobi Urząd?
 1. Rozpatrzy Twój wniosek.
 2. Poprosi Cię ewentualnie o uzupełnienie brakujących do wydania decyzji dokumentów.
 3. Wyda zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, a w przypadku nie spełnienia warunków do zarejestrowania pobytu wyda decyzję o odmowie lub umorzeniu postępowania.
Jaki jest czas reakcji?

Rozpatrzymy Twój wniosek nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego złożenia.
W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
W przypadku wymiany zaświadczenia rozpatrzymy Twój wniosek niezwłocznie nie później niż w ciągu 2 tyg. od dnia jego złożenia.

Jak się odwołać?

Masz 14 dni od otrzymania decyzji, aby się odwołać do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie. Odwołanie złóż za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.

Informacje dodatkowe

Jeżeli we wskazanym terminie nie wpłynie od strony, które potwierdziły jej otrzymanie, odwołanie, decyzja staje się prawomocna. Kończy to bieg postępowania.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2017r. , poz. 900),
 • Ustawa z dnia 01 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2011r. nr 92, poz.532),
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1257),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2006r. Nr 154 poz. 1105),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 października 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2011r. Nr 237 poz. 1417),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1969).

  Informujemy, że:
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, który nie wyznaczył swojego przedstawiciela;
  • Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, pok. 2145, tel. 0713406714, e-mail in@duw.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania zaświadczania o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu na terytorium RP, karty pobytu lub karty stałego pobytu, wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców;
  • podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 79 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państwa członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, art. 429 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, art. 88 f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.
  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej;
  • okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.;
  • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa;
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • podanie danych jest wymogiem ustawowym;
  • w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wydanie zaświadczania 
    o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu na terytorium RP, karty pobytu lub karty stałego pobytu, wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców;
  • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 28770