Aktualnie znajdujesz się na:

Zezwolenia na pracę

wymagane dokumenty przy zezwoleniu na pracę typu B

DOKUMENTY DO ZEZWOLENIA NA PRACĘ TYP B
 
3. Dowód wpłaty
4. Oryginał pełnomocnictwa – gdy strona działa przez pełnomocnika
5. Umowę spółki – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna, albo akty notarialne o zawiązaniu spółki – jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest spółka akcyjna w organizacji;
6. Kopia zapisanych stron paszportu cudzoziemca 
7. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań w zawodzie/działalności regulowanej
8. Kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku 
9. Dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia w roku poprzedzającym złożenie wniosku 
10. Wyciąg z konta firmy  + biznes plan 
11. Informację o aktualnym stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi – jeżeli strona wnioskuje o wydanie zezwolenia na okres przekraczający 3 lata;
dokument potwierdzający ukończenie  przez cudzoziemca w ostatnich 3 latach poprzedzających złożenie wniosku uczelni w Polsce lub w innym państwie EOG lub w Szwajcarii albo dokument potwierdzający odbywanie studiów doktoranckich w Polsce
liczba wejść: 663