Aktualnie znajdujesz się na:

Zezwolenia na pracę

wymagane dokumenty przy zezwoleniu na pracę typu A

DOKUMENTY DO ZEZWOLENIA NA PRACĘ TYP A
 
3. Dowód wpłaty
4. Oryginał pełnomocnictwa – gdy strona działa przez pełnomocnika
5. Ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży pracodawcy albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – gdy pracodawcą jest osoba fizyczna
6. Umowę spółki – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna, albo akty notarialne o zawiązaniu spółki – jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest spółka akcyjna w organizacji
7. Kopia zapisanych stron paszportu cudzoziemca 
8. Dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja oraz aktualne zapotrzebowanie na określonych pracowników, podpisane przez pracodawcę użytkownika
9. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań w zawodzie/działalności regulowanej
10. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych
11. Oryginał informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy – lub dokumenty potwierdzające zwolnienie z obowiązku jej przedłożenia.
12. Aktualny wypis z KRS lub CEIDG oraz certyfikat Agencji Zatrudnienia
 
liczba wejść: 4101