Aktualnie znajdujesz się na:

Zaproszenia

Podstawy prawne

  • Ustawa z 12.12.2013r. o cudzoziemcach (t.j.Dz. U. z 2017r., poz.2206 z późn. zm.),
  • Ustawa z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz. U. z 2016r., poz.1827),
  • Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23.04.2014r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokosci środków, które powinien posiadać zapraszający (Dz.U. z 2014r., poz.546),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20.05.2015r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środkow, które powinien posiadać zapraszający (Dz. U. z 2015r., poz.741),

    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19.02.2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokosci środków, które powinien posiadać zapraszajacy (Dz.U. z 2016r., poz. 289),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r., Nr187, poz.1330),
  • Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1257).
     
liczba wejść: 15454