Aktualnie znajdujesz się na:

Przedłużenie wizy SCHENGEN

Przedłużenie wizy SCHENGEN

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
 SOC-SC.0133.2.2014
Przedłużenie wizy SCHENGEN Data zatwierdzenia:
     15 lipca 2014 r.
Co chcę załatwić? Przedłużyć okres ważności posiadanej wizy lub długość pobytu objętego wizą Schengen
Kogo dotyczy?

Cudzoziemiec, który zamierza przedłużyć okres swojego pobytu na podstawie wizy Schengen składa do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu, nie później niż w dniu upływu okresu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wypełniony formularz wniosku o przedłużenie wizy.

Cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można przedłużyć okres ważności wydanej wizy Schengen, jeżeli:

1. wykazał, iż na skutek siły wyższej lub ze względów humanitarnych nie jest możliwe opuszczenie przez niego terytorium państw członkowskich przed upływem terminu ważności wizy lub przed końcem objętego wizą dozwolonego okresu pobytu;

2. lub jeśli przedstawi dowód na istnienie ważnych powodów osobistych uzasadniających przedłużenie okresu ważności lub okresu pobytu.

 

Co przygotować?

Niezbędne dokumenty:

1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku
2. Aktualną fotografię spełniające następujące wymagania:

  • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
  • wymiary 35 mm x 45 mm;
  • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;
  • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii

Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

3. Kserokopię ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu).

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

1. dokumenty potwierdzające okoliczności dotyczące powodów przedłużenia wizy podane we wniosku,

2. dokumenty potwierdzające cel i warunki planowanego pobytu,

3. dokumenty posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podróż powrotną do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, albo możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem,

4. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub podróżnego ubezpieczenia medycznego w wysokości 30.000 euro ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium RP (wymóg ten można uznać za spełniony, w przypadku gdy cudzoziemiec posiada odpowiednie ubezpieczenie w związku ze swoją sytuacją zawodową),

5. dokumenty potwierdzające wiarygodność deklaracji cudzoziemca o zamiarze opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności przedłużonej wizy.

W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku oraz okoliczności dotyczących celu zawarcia małżeństwa.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o przedłużenie wizy Schengen można uzyskać w Oddziale Cudzoziemców DUW  lub pobrać ze strony internetowej Urzędu.

Jak wypełnić dokumenty? Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami wpisywanymi
w odpowiednie kratki. Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki.
Ile muszę zapłacić?

Opłata skarbowa za przedłużenie wizy krajowej wynosi 30 Euro, (przeliczenia dokonuje się według referencyjnego kursu euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o przedłużenie wizy)

Opłatę wnosi się na konto:

  • GMINA WROCŁAW
  • PKO BP 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
Przedłużenie wizy z powodu siły wyższej lub ze względów humanitarnych jest bezpłatne
Kiedy złożyć dokumenty?

Cudzoziemiec, który zamierza przedłużyć okres swojego pobytu na podstawie wizy Schengen, składa wypełniony formularz wniosku, nie później niż w dniu upływu okresu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o przedłużenie wizy.

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek należy złożyć w Oddziale Paszportowwym i Obsługi Klienta  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Godziny pracy Oddziału Paszportowego i Obsługi Klienta

Co zrobi Urząd?

Wyda decyzję o przedłużeniu wizy lub okresu pobytu nią objętego lub o odmowie  przedłużenia wizy Schengen.

Jaki jest czas reakcji?

Do jednego miesiąca.

Jak się odwołać?

W przypadku wydania decyzji negatywnej można odwołać się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie można złożyć w Oddziale Cudzoziemców DUW lub przesłać pocztą na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław

Proszę pamiętać o konieczności własnoręcznego podpisania odwołania!
Informacje dodatkowe Okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przedłużonej wizy nie powinien przekroczyć maksymalnego okresu pobytu przewidzianego dla danego typu wizy tj. 90 dni w okresie 180 dni w przypadku wizy Schengen (wliczając w to okres pobytu na podstawie wizy, która podlega przedłużeniu).
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j.Dz. U. z 2017r. poz. 2206 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 7249