Aktualnie znajdujesz się na:

Pobyt rezydenta długoterminowego UE

Pobyt rezydenta długoterminowego UE

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
 SOC-SC.0133.4.2014
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE Data zatwierdzenia:
     15 lipca 2014 r.
Co chcę załatwić? Uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
Kogo dotyczy?

Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku i spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;

2) posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga! Cudzoziemcom przebywającym w Polsce w związku z uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany, azylu lub ochrony czasowej zezwolenie na pobyt rezydenta nie przysługuje.

Co przygotować?

Niezbędne dokumenty:

1. 3 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku na pobyt rezydenta długoterminowego UE (formularz wniosku)

2. Cztery fotografie spełniające następujące wymagania:

  • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
  • wymiary 35 mm x 45 mm;
  • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;
  • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii

Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

3. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

 

4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu, w którym cudzoziemiec będzie przebywał.

Uwaga: Brak któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

Uwaga: Dołączenie wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

  1. dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych prawem zezwoleń na pobyt lub potwierdzających posiadanie statusu uchodźcy lub objęcie ochroną uzupełniającą
  2. dokumenty potwierdzające, że pobyt na terytorium Polski był nieprzerwany lub dokumenty stwierdzające przyczyny wystąpienia przerw
  3. zeznania PIT o wysokości osiągniętego dochodu cudzoziemca za ostatnie 3 lata przed złożeniem wniosku (posiadacze zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji – za ostatnie dwa lata) lub inne dokumenty poświadczające źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymanie siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu przez wymienione wyżej okresy (dla osoby samotnie gospodarującej 635 zł netto miesięcznie, dla osoby w rodzinie – 515zł netto miesięcznie)
  4. dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowe UE, który można uzyskać w Oddziale Cudzoziemców DUW  lub pobrać ze strony internetowej Urzędu.

Wniosek o pobyt rezydenta długoterminowe UE należy złożyć osobiście. Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych.

Jak wypełnić dokumenty? Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami wpisywanymi
w odpowiednie kratki. Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki.
Ile muszę zapłacić?

Opłata skarbowa 640 zł

Opłatę wnosi się na konto:

  • GMINA WROCŁAW
PKO BP 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek o pobyt rezydenta długoterminowego UE należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce.
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek należy złożyć w Oddziale Paszportowwym i Obsługi Klienta  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Godziny pracy Oddziału Paszportowego i Obsługi Klienta

 

Co zrobi Urząd?

Wyda decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub o odmowie udzielenia tego zezwolenia.

Jaki jest czas reakcji?

Postępowanie w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta powinno zakończyć się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wszczęcia.

Jak się odwołać?

W przypadku wydania decyzji negatywnej można odwołać się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie można złożyć w Oddziale Cudzoziemców DUW lub przesłać pocztą na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław

Proszę pamiętać o konieczności własnoręcznego podpisania odwołania!
Informacje dodatkowe  
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j.Dz. U. z 2017r. poz. 2206 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 14212