Aktualnie znajdujesz się na:

Ruch bezwizowy

Ruch bezwizowy

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
 SOC-SC.0133.3.2014
Przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego Data zatwierdzenia:
     15 lipca 2014 r.
Co chcę załatwić? Przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego
Kogo dotyczy?

Cudzoziemiec który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej o zniesieniu obowiązku wizowego lub wobec którego stosuje się częściowe lub całkowite zniesienie obowiązku wizowego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniającym państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, może przedłużyć w uzasadnionych przypadkach okres pobytu tego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o kolejne 90 dni, jeżeli możliwość taka jest przewidziana w umowie o zniesieniu obowiązku wizowego (obecnie przewidują to umowy z Brazylią, Argentyną, Chile, Hondurasem, Kostaryką, Nikaraguą, Singapurem i Urugwajem)

Co przygotować?

Niezbędne dokumenty:

  1. Sporządzony w języku polskim wniosek zawierający dane pozwalające zidentyfikować cudzoziemca (imię, nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo), adres zamieszkania oraz uzasadnienie.

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

Uwaga: Dołączenie wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

  1. Dokumenty potwierdzające legalny pobyt na terytorium Polski – kserokopia dokumentu podróży (oryginał do wglądu)
  2. Dokumenty potwierdzające okoliczności uzasadniające przedłużenie pobytu w ruchu bezwizowym

W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Nie ma określonego formularza wniosku o przedłużenie pobytu bezwizowego. Wniosek można sporządzić odręcznie.

Jak wypełnić dokumenty?

We wniosku należy podać dane pozwalające zidentyfikować cudzoziemca (co najmniej: imię, nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo), adres zamieszkania oraz uzasadnienie.

Brak, we wniosku któregokolwiek z ww. elementów może spowodować wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Ile muszę zapłacić? Bezpłatnie
Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek o przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego należy złożyć osobiście najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce.
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek należy złożyć w Oddziale Paszportowwym i Obsługi Klienta  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Godziny pracy Oddziału Paszportowego i Obsługi Klienta

Co zrobi Urząd?

Zamieści w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego o 90 dni lub wyda decyzję o odmowie przedłużenia tego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jaki jest czas reakcji?

Niezwłocznie, do jednego miesiąca.

Jak się odwołać?

W przypadku wydania decyzji o odmowie przedłużenia ruchu bezwizowego można odwołać się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie można złożyć w Oddziale Cudzoziemców DUW lub przesłać pocztą na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław

Proszę pamiętać o konieczności własnoręcznego podpisania odwołania!
Informacje dodatkowe Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca, który złożył wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na tym terytorium najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu, uważa się za legalny do dnia umieszczenia w dokumencie podróży cudzoziemca odcisku stempla potwierdzającego przedłużenie okresu tego pobytu lub do dnia wydania przez wojewodę decyzji o odmowie przedłużenia okresu tego pobytu, nie dłużej jednak niż przez 90 dni, licząc od następnego dnia po upływie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli wniosek ten nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j.Dz. U. z 2017r. poz. 2206 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 6976