Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności-kwiecień 2019

1 STYCZNIA 2018 R. -ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA PRACĘ

Nowa definicja zezwolenia typu B – od 1 stycznia 2018 r. prokurent i komplementariusz wymagają uzyskania zezwolenia na pracę typu B
Do wniosków składanych od 1 stycznia 2018 r. :
- pracodawca obowiązkowo musi załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez cudzoziemca wszystkich wymagań stawianych kandydatom do pracy, wskazanych przez niego w informacji starosty,
- zwolnienie z obowiązku załączenia informacji starosty w przypadku pracy na oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy tylko na podstawie umowy o pracę,
WYJĄTEK!!!
Do oświadczeń zarejestrowanych w PUP przed 1 stycznia 2018 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
 
Nowe przesłanki odmowy wydania zezwolenia: 
o cudzoziemiec nie posiada kwalifikacji, jakie wskazane były w informacji starosty załączonej do wniosku,
o pracodawca nie wykaże środków finansowych ani dochodu pozwalającego na pokrycie kosztów zatrudnienia cudzoziemca,
o pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej uzasadniającej powierzenie pracy danemu cudzoziemcowi w tym zawiesił działalność, został wykreślony z właściwego rejestru (np. z CEIDG), lub jego działalność jest w okresie likwidacji,
o pracodawca nie zgłasza do ubezpieczenia społecznego pracowników,
o pracodawca nie opłaca składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych,
o pracodawca zalega z opłatą podatków,
o w imieniu pracodawcy działa osoba fizyczna, ukarana za czyny o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 
NOWY RODZAJ ZEZWOLENIA OD 1 STYCZNIA 2018 r.– ZEZWOLENIE NA PRACĘ SEZONOWĄ  TYP S - WYDAWANE PRZEZ STAROSTĘ
 
Od 2018 r. pracodawca prowadzący określony rodzaj działalności (wybrane podklasy PKD zgodnie z rozporządzeniem) chcąc zatrudnić cudzoziemca składa w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową typ S.
Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane maksymalnie na 9 miesięcy w roku kalendarzowym.
 
NOWE ZASADY REJESTRACJI OŚWIADCZEŃ O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI – OD 1 STYCZNIA 2018 r.
 
Wprowadzona została opłata za wpisanie oświadczenia do ewidencji w wysokości 30 PLN, a pracodawca jest zobowiązany do poinformowania właściwego PUP o podjęciu/ niepodjęciu pracy przez cudzoziemca dla którego zarejestrował „nowe” oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy.
Cudzoziemiec, dla którego pracodawca zarejestrował oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy na starych zasadach może na podstawie „starego” oświadczenia uzyskać wizę wyłącznie do 31 października 2018 r.
 
WYGAŚNIĘCIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ
Zezwolenie na pracę wygasa z mocy prawa z dniem, w którym udzielono cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt stały albo zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w związku z wykonywaniem pracy u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku.
liczba wejść: 20800