Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

19 lutego 2019

Informacja w sprawie bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność skarbu państwa na cele mieszkaniowe

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że od stycznia 2019 roku na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zgodnie z nowymi przepisami Wojewoda Dolnośląski nabył prawo podwyższania stawek procentowych bonifikaty do poziomu wynikającego z uchwał dolnośląskich samorządów. Dziś Wojewoda Paweł Hreniak wydał zarządzenie o podwyższeniu stawki procentowej dla mieszkańców Wrocławia. Zgodnie z uchwałą rady miejskiej Wrocławia obowiązująca bonifikata kształtuje się na poziomie 90 proc. Zarządzenie wejdzie w życie dzień po publikacji. Kolejne zarządzenia są w przygotowaniu.

Podstawę ujawnienia prawa własności stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, wydawane przez:

  • starostę dla gruntów Skarbu Państwa
  • odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa – dla gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego
  • dyrektora oddziału terenowego KOWR
  • dyrektora oddziału regionalnego AMW

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela opłatę. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia.

Opłata wnoszona jest przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia (art. 7 ustawy).

Właściwy organ może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty za dany rok w odniesieniu do gruntów stanowiących własność:

  1. Skarbu Państwa – na podstawie zarządzenia wojewody
  2. jednostki samorządu terytorialnego – na podstawie uchwały właściwej rady lub sejmiku.

Art. 9 ust. 3 ustawy stanowi, że:

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:

1) 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

2) 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

3) 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

4) 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

5) 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

6) 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

 

W dniu 13 lutego 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2019 r., poz. 270).

W myśl art. 9 ust. 3a znowelizowanej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., w sytuacji obowiązywania na obszarze danej gminy uchwały rady gminy określającej stawki procentowe bonifikaty od opłaty jednorazowej wyższe niż określone w art. 9 ust. 3, wojewoda niezwłocznie, w drodze zarządzenia, podwyższa stawki procentowe bonifikaty, o których mowa w ust. 3, uwzględniając warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych wynikające z tej uchwały.

Mając na uwadze powyższe Wojewoda Dolnośląski niezwłocznie podjął działania mające na celu wydanie zarządzeń generalnych podwyższających stawki procentowe bonifikat,
o których mowa powyżej, na gruntach Skarbu Państwa zlokalizowanych na terenie określonej gminy – z uwzględnieniem warunków udzielania tych bonifikat określonych w uchwałach rad gmin.  

W przypadku zaistnienia konieczności wydania zarządzenia generalnego Wojewody Dolnośląskiego podwyższającego stawki procentowe bonifikaty, o których mowa w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., zarządzenia te będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu pod adresem: https://bip.duw.pl/bip/dziennik-urzedowy-i-ak/zarzadzenia-wojewody

Przykładowe wysokości bonifikat w gminach: Gmina Wrocław stawka 90%, Gmina Polkowice stawka 99%, Gmina Świdnica stawka 99%, Gmina Warta Bolesławiecka  stawka 95%. Dla tych gmin będą wydane zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego.

W sytuacji, gdy na obszarze danej gminy nie podjęto uchwały o wprowadzeniu bonifikaty bądź uchwalono stawkę procentową bonifikaty od opłaty jednorazowej nie wyższą niż 60%, dla gruntów Skarbu Państwa obowiązują ustawowe stawki bonifikaty określone w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Wojewoda Dolnośląski nie będzie wydawał zarządzenia w tej sprawie i wysokość stawek określona w art. 9 ust. 3 PPUWGwPW pozostanie obowiązująca na danym obszarze.

Dotyczy to podjętych przez organ stanowiący gminy uchwał:

Gmina Głogów 50 %, Gmina Kowary 20%,

Gminy Legnica,   Jedlina-Zdrój, Kamieniec Ząbkowicki, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Lwówek Śląski, Oleśnica, Mysłakowice, Niemcza, Nowogrodziec, Oława, Przeworno, Strzelin, Świerzawa, Wleń, Chojnów, Wiązów,Wołów na poziomie ustawowym 60 %.

Stawki bonifikat określone w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. będą nadal bonifikatami obowiązującymi dla użytkowników wieczystych, którzy nie będą spełniać warunków określonych w danym zarządzeniu generalnym Wojewody Dolnośląskiego.

Na terenach gmin, gdzie zmieni się jedna  lub kilka stawek bonifikat – Wojewoda Dolnośląski wyda zarządzenie, w którym zmieni tylko te stawki bonifikat, które w danej gminie są wyższe niż określone w ustawie.

Podsumowując: wszyscy użytkownicy wieczyści na gruntach Skarbu Państwa będą mogli skorzystać z bonifikat określonych bądź w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów bądź w zarządzeniu generalnym Wojewody Dolnośląskiego.

 

  • Wojewoda czyta dokument - Wojewoda czyta dokument
    Wojewoda czyta dokument