Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

28 lutego 2018

Przyszłość Klasztornego Zespołu Pocysterskiego w Lubiążu

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podpisał list intencyjny z fundacją Lubiąż w sprawie wyrażenia woli współpracy w zakresie działań zmierzających do nieodpłatnego przekazania i przejęcia do zasobu Skarbu Państwa Klasztornego Zespołu Pocysterskiego w Lubiążu.

„Wartość historyczna zespołu klasztornego w Lubiążu jest trudna do wyceny. To perła Dolnego Śląska i zabytek ciągle w mojej ocenie niedoceniany. Dlatego warto rozmawiać i szukać rozwiązań na zagospodarowanie i większe wykorzystanie tego unikatowego w skali świata obiektu. Podpisanie listu intencyjnego to pierwszy krok. Teraz potrzebujemy kilka tygodni na rozmowy z fundacją Lubiąż i ustalenie szczegółów” - mówi Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.

Treść listu intencyjnego:

List intencyjny

pomiędzy

Skarbem Państwa – reprezentowanym przez Wojewodę Dolnośląskiego Pawła Hreniaka,

a

Fundacją Lubiąż – reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Witolda Krochmala oraz Członka Zarządu Fundacji Lubiąż Grzegorza Romana

 

Artykuł 1

Mając na uwadze kontynuację ochrony, zabezpieczenia oraz rewitalizacji Klasztornego Zespołu Pocysterskiego w Lubiążu w kontekście jego bezcennego dziedzictwa kulturowego, Skarb Państwa i Fundacja Lubiąż wyrażają wolę współpracy w zakresie działań zmierzających do jego nieodpłatnego przekazania i przejęcia go do zasobu Skarbu Państwa.  

W związku z powyższym, Strony niniejszego Listu intencyjnego deklarują kontynuowanie starań na rzecz zrealizowania celu, o którym mowa powyżej.

Przejęcie Zespołu Poklasztornego Opactwa Cystersów w Lubiążu wraz z zobowiązaniami Fundacji Lubiąż przez podmiot publiczny stworzy większe możliwości  ochrony i zagospodarowania tego zabytku, a także pozwoli przywrócić pod mecenatem Państwowym dawną jego świetność, przez co będzie mógł służyć mieszkańcom tak naszego kraju, jak i Europy.

Artykuł 2

Niniejszy list intencyjny nie stanowi źródła zobowiązania dla żadnej ze Stron. Wszelkie ewentualne świadczenia każdej ze Stron określone zostaną w odrębnych, przewidzianych prawem umowach.

Artykuł 3

List intencyjny sporządzano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

Wojewoda Dolnośląski powołał zespół roboczy, który zajmie się dalszymi pracami związanymi z przejęciem zabytku. W skład zespołu weszli: przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzki Dolnośląski Konserwator Zabytków i Dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Pierwsze posiedzenie zespołu zaplanowano na 14 marca. O dalszych krokach i harmonogramie będziemy informować w kolejnych komunikatach.

 

 

  • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak z Prezesem Zarządu Fundacji Lubiąż Witoldem Krochmalem - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak z Prezesem Zarządu Fundacji Lubiąż Witoldem Krochmalem
    Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak z Prezesem Zarządu Fundacji Lubiąż Witoldem Krochmalem
  • Konferencja prasowa w sprawie przyszłości zespołu klasztornego w Lubiążu - Konferencja prasowa w sprawie przyszłości zespołu klasztornego w Lubiążu
    Konferencja prasowa w sprawie przyszłości zespołu klasztornego w Lubiążu
  • Podpisanie listu intencyjnego - Podpisanie listu intencyjnego
    Podpisanie listu intencyjnego