Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

19 grudnia 2017

Program "Opieka 75+"

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje o programie „Opieka 75+” opracowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne. Celem programu „Opieka 75+” jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej.

O dotację mogą ubiegać się gminy wiejskie, miejskie, miejsko – wiejskie do 20 tys. mieszkańców, które świadczą usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi samodzielnie, tj. przez pracowników ośrodków pomocy społecznej, urzędów gmin lub innych gminnych jednostek organizacyjnych.

W ramach programu można ubiegać się o dotację na:

  1.  zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które już korzystają z takich usług (lub korzystały z nich w ostatnim roku);
  2. na dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które dotychczas ich nie otrzymywały.

Gmina na realizację ww. działań może otrzymać dotację celową, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Aby uzyskać dofinansowanie, gmina musi złożyć zapotrzebowanie za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w terminie do 4 stycznia 2018 r.  

Szczegółowe informacja wraz z załącznikami na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  • Grafika "Opieka 75+" Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Grafika "Opieka 75+" Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
    Grafika "Opieka 75+" Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Pliki do pobrania