Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

13 grudnia 2017

Kolejna edycja otwartego konkursu ofert w ramach programu „Senior+”

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przekazuje informacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o kolejnej edycji otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

W ramach Programu Senior Plus Edycja 2018 jednostki samorządu terytorialnego, mogą ubiegać się o uzyskanie dotacji na:

1) jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki (moduł 1); dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania, który nie może być wyższy niż 300 tys. zł – w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 150 tys. zł - w przypadku Klubu „Senior+”. Wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych w ramach wyżej wskazanych kwot na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż 250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu „Senior +”. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu „Senior +” wyższa niż 25 tys. zł. Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach modułu 1 mogą dotyczyć tylko przebudowy pomieszczeń lub budynku.

2) zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek (moduł 2 ); dofinansowaniu w ramach tego modułu podlegają działania związane z bieżącym utrzymaniem placówki. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą placówek uruchomionych w ramach Programu nie może stanowić więcej niż 40% całkowitego kosztu realizacji zadania, przy czym miesięczna wysokość utrzymania jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior +” nie może przekroczyć 300 zł zaś w Klubie „Senior +” nie może przekroczyć 200 zł.

O przyznanie dotacji w ramach konkursu mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego.

Szczegółowe informacje o Programie  i warunkach konkursu zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ofertę w postaci papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście w Urzędzie Wojewódzkim  w terminie do dnia 22 grudnia 2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Oferty w postaci elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia ofert w postaci papierowej. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta złożona w postaci elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.

  • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak
    Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak