Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

24 listopada 2017

Nabór wniosków o dotacje na gabinety profilaktyki medycznej w szkołach

Wojewoda Dolnośląski informuje, że jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o przyznanie dotacji na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Rządowy projekt zakłada, że dotacja może obejmować do 100% kosztów poniesionych na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, jednak do kwoty nie wyższej niż 6700 zł na jeden gabinet.

Wniosek o przyznanie dotacji może złożyć jednostka samorządu terytorialnego, która:

  1. dotychczas nie składała wniosku o dotację na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej,
  2. uchybiła terminowi wskazanemu w naszym piśmie z dnia 26.09.2017r. w wyniku czego złożony wniosek został rozpatrzony negatywnie.

Wnioski  o przyznanie dotacji należy składać w nieprzekraczalnym terminie  do 30 listopada 2017r.

Wniosek oraz załączniki do pobrania.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2017 r.

Dodatkowo, załącznik nr 3 (szczegółowy wykaz zawierający m.in. ceny jednostkowe planowanego do zakupienia sprzętu/aparatury medycznej) należy przesłać na adres skrzynki elektronicznej dotacja@duw.pl w wersji edycyjnej.

 

Wojewoda informuje, że o dotację będą mogły ubiegać się również podmioty prowadzące szkoły publiczne na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Dotacja może zostać przyznana na wniosek tych podmiotów.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71/340-69-85, 71/340-69-22, 71/340-65-02, 71/340-64-92.                                                                

W pierwszym etapie realizacji zadania w powyżej wskazanym zakresie Wojewoda Dolnośląski przyznał dotację dla 113 jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną.

Łączna kwota dotacji wyniosła 2 108 003,36 złotych i dotyczy  412 szkół funkcjonujących na terenie naszego województwa.

  • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak
    Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak