Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

18 sierpnia 2017

Zasady udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przekazuje informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka o wprowadzeniu zmian dotyczących zasad udzielania pomocy finansowej w formie zasiłków celowych dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

Zasady te określają w szczególności:

1)warunki przyznania pomocy finansowej na remont budynku/ lokalu mieszkalnego:

a)do 20 tys. zł,

b)do 100 tys. zł,

2) warunki przyznania pomocy na odbudowę budynku / lokalu mieszkalnego do 200 tys. zł,

3)uruchamianie środków z rezerwy celowej na wypłatę zasiłków celowych.,

4)uproszczone zasady szacowania strat do 100 tys. zł i 200 tys. zł, tj. szacowania dokonuje osoba posiadająca uprawnienia  zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości albo komisja powołana przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w której bierze udział pracownik organu nadzoru    budowlanego wykonujący zadania służbowe,

5)kwoty pomocy finansowej przyznawane w zależności od oszacowanego procentu zniszczeń/uszkodzeń.

Według nowych wytycznych dotyczących udzielania pomocy finansowej ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota przeznaczona na pokrycie kosztów odbudowy zniszczonych budynków wyniesie do 200 tysięcy złotych. Do tej pory była to kwota do 100 tysięcy złotych.

Nowym rozwiązaniem jest również możliwość ubiegania się o odszkodowanie w przypadku zniszczonych przez burze budynków gospodarczych. Na cel będzie można otrzymać do 100 tysięcy złotych.

Kwota pomocy finansowej jest uzależniona od oszacowanego procentu zniszczeń/uszkodzeń.  W celu uruchomienia środków na powyższe cele wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta) sporządza i przedstawia wojewodzie  listę uszkodzonych lub zniszczonych budynków mieszkalnych w poszczególnych miejscowościach z opisem szkody, oszacowanym procentem zniszczeń/uszkodzeń i szacowaną kwotą zasiłku (tabele wg załączonego wzoru). 

Pomoc dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek może zostać złożony w formie pisemnej do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej lub ustnie do protokołu poza siedzibą ośrodka pomocy społecznej, w szczególności w miejscu zdarzenia klęskowego (nie ma obowiązującego formularza wniosku). 

Poniżej publikujemy szczegółowe wytyczne w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

Wojewoda Paweł Hreniak informuje, że  na stronie www Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu są do pobrania obowiązujące dokumenty niezbędne w procesie pozyskania i rozliczenia dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych  oraz w procesie szacowania strat w infrastrukturze jednostek samorządu terytorialnego.

a także procedury zgłaszania strat w rolnictwie oraz odpowiednie wnioski dotyczące oszacowania szkód

 

 

  • Zasady udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych - Zasady udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych
    Zasady udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych

Pliki do pobrania