Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

01 czerwca 2017

Nabór do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje o naborze kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych na lata 2018-2023.

Tryb zgłaszania kandydatów

Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 186), w skład Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wchodzi 16 członków, w tym:

  1. 8 członków posiadających co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych, którzy wykonują zawód medyczny przez okres co najmniej 5 lat albo posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych,
  2. 8 członków posiadających co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra w dziedzinie nauk prawnych, którzy przez okres co najmniej 5 lat byli zatrudnieni na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa albo posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych

             - którzy posiadają wiedzę w zakresie praw pacjenta oraz korzystają z pełni praw publicznych

Na członków wojewódzkiej komisji powołuje Wojewoda Dolnośląski, przy czym:

  • 4 członków – spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy zawodowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych oraz diagnostów laboratoryjnych, mających siedzibę na terenie województwa;
  • 4 członków – spośród kandydatów zgłoszonych przez samorząd zawodowy adwokatury oraz samorząd radców prawnych, mających siedzibę na terenie województwa;
  • 6 członków – spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje społeczne działające na terenie województwa na rzecz praw pacjenta ;

po jednym członku powołuje Minister Zdrowia  i Rzecznik Praw Pacjenta

 

Członkiem wojewódzkiej komisji nie może być osoba:

1)    prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

2)    prawomocnie ukarana karą z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej albo zawodowej;    

3)    wobec której prawomocnie orzeczono środek karny, określony w art. 39 pkt 2 lub 2a Kodeksu karnego.

 

Wymagane dokumenty

Podmioty zgłaszające kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych proszone są o złożenie niżej wymienionych dokumentów:

1) zgłoszenie kandydata,

2) oświadczenie kandydata o:

a) braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

b) niekaralności z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej lub zawodowej,

c) braku prawomocnego orzeczenia środka karnego określonego w art. 39 pkt 2 lub 2a Kodeksu karnego,

d) korzystaniu w pełni z praw publicznych;

3) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych;

4) życiorys (curriculum vitae) kandydata;

5) kopie dokumentów potwierdzających co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych;

6) kopie dokumentów potwierdzających wykonywanie zawodu medycznego przez okres co najmniej 5 lat albo dokumenty potwierdzające posiadany stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych;

lub odpowiednio

7) kopie dokumentów potwierdzających co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra w dziedzinie nauk prawnych;

8) kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie na stanowiskach związanych ze stosowaniem i tworzeniem prawa przez okres co najmniej 5 lat albo dokumenty potwierdzające posiadany stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych.

 

Termin składania dokumentów:
do dnia 20.06.2017 r.

Miejsce składania dokumentów:

Dolnośląski i Urząd Wojewódzki

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na członka do WKdsOZM”

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (71) 340-63-34

Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od upływu czasu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

O ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego

  • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak
    Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak

Pliki do pobrania