Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

25 maja 2017

Pomoc repatriantom na Dolnym Śląsku

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje o udzieleniu dotacji dla Gminy Miejskiej Lubin w wysokości 317 520 zł oraz Gminy Żmigród w wysokości 317 520 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na „Pomoc dla repatriantów”.

Gmina Miejska Lubin zapewni lokale mieszkalne na terenie miejscowości Lubin dwóm rodzinom repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Gmina Żmigród zapewni na terenie miejscowości Garbce dwa lokale mieszkalne.

Wojewoda Paweł Hreniak apeluje do samorządowców, aby, w ślad za preambułą ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, w której zapisano, że: „... powinnością Państwa Polskiego jest umożliwienie repatriacji Polakom, którzy pozostali na Wschodzie, a zwłaszcza w azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, i na skutek deportacji, zesłań i innych prześladowań narodowościowych lub politycznych nie mogli w Polsce nigdy się osiedlić, ... ", przyjmowały repatriantów.

Gmina ma dwie możliwości: może zaprosić konkretną rodzinę lub wystosować zaproszenie bez imiennego wskazania repatriantów. Zaproszenia przekazywane są do konsulatu za pośrednictwem wojewody i ministra właściwego do spraw wewnętrznych (uchwała Rady Gminy stanowiąca zaproszenie dla repatrianta i jego najbliższej rodziny, musi zawierać zobowiązanie zapewnienia warunków do osiedlenia się przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy).

Wojewoda przypomina, że jest możliwość uzyskania pomocy finansowej na podstawie art. 21 ustawy (dla gminy, która zapewni lokal nieokreślonym imiennie repatriantom) lub na podstawie art. 22 ustawy (dla gminy, która udzieli pomocy repatriantowi polegającej na przeprowadzeniu remontu pub adaptacji lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta).

 

Wojewoda Dolnośląski na podstawie wniosków z powiatów i gmin występuje kwartalnie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o środki na pomoc finansowa dla repatriantów, powiatów  i gmin, które udzielają pomocy repatriantom, stosownie do przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz.1392) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa, udzielania dotacji powiatowi i gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy, oraz wzorów wniosków  o udzielenie dotacji powiatowi i gminie (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz. 2279 ze zm.).

 

Szczegółowych informacji przedstawicielom gmin udziela Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

tel.: 71 340 67 86

e-mail: ps@duw.pl

O pomocy dla gmin na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

  • Wojewoda Paweł Hreniak - Wojewoda Paweł Hreniak
    Wojewoda Paweł Hreniak