Ćwiczenia „Fighter 2018”
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Aktualności

Poniżej zamieszczamy pismo Wojewody Dolnośląskiego dotyczące zgłaszania zadań przeznaczonych do realizacji w przyszłym roku i planowanych do dofinansowania ze środków rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.


Zgłoszenia te należy przekazać w formie załączonych poniżej tabel w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2018 r. do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW. Ponadto prosimy przesłać je również w wersji edytowalnej (format .xls – plik programu Excel) we wskazanym terminie na adres t.zaczek@duw.pl.

Po dokonaniu weryfikacji zaproponowanych zadań w DUW i w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, zostaną wydane promesy MSWiA zapewniające dofinansowanie zadań dla najbardziej poszkodowanych w ostatnich latach jednostek samorządu terytorialnego.

 

--

 

Ponadto, poniżej zamieszczamy tabele stanowiące załącznik do pisma BZ-LUSKŻ.6355.2.2018.TZ dotyczącego przedstawienia danych odnośnie realizowanych zadań polegających na odbudowie infrastruktury komunalnej uszkodzonej w wyniku klęsk żywiołowych. Informacje te dotyczą m.in. postępu rzeczowego odbudowy.

Prosimy o przekazanie niniejszych informacja w formie tabelarycznej do dnia 31 stycznia br. w formie pisemnej oraz w wersji edytowalnej na adres poczty elektronicznej b.fornal@duw.pl.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy WBiZK pod numerami tel.: 71 340 66 49 oraz 71 340 64 70.

liczba wejść: 2660